CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
    Bài 3: Một số nội dung mới Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng  
    Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã tạo lập khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu.  
   

Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy tác dụng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và kiềm chế tham nhũng trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên, qua sơ kết 05 năm triển khai thực hiện, nhiều quy định của Luật phòng, chống tham nhũng đã bộc lộ những hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Ngày 23/11/2012, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng. Luật có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2013. Luật bổ sung thêm 09 điều mới; sửa đổi 15 điều và bãi bỏ 01 điều (Điều 73). Một số nội dung mới được sửa đổi, bổ sung như sau:

Một là, về phạm vi sửa đổi: Luật tiếp tục mở rộng và tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đặc biệt là về các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. Hoàn thiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng thực chất hơn giúp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng. Trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước về quyết định, hành vi của mình khi có yêu cầu từ phía các đối tượng bị tác động trực tiếp. Trách nhiệm của người đứng đầu trong việc áp dụng các biện pháp tạm thời đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng để xác minh, làm rõ. Sửa đổi các quy định có liên quan đến Ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI.

Hai là, về minh bạch tài sản, thu nhập: Công khai bản kê khai tài sản là quy định mới về phòng ngừa tham nhũng, góp phần minh bạch tài sản, thu nhập để tiến tới kiểm soát thu nhập, đồng thời tạo điều kiện giám sát, phát hiện tham nhũng. Tuy nhiên, vì đây là vấn đề mới nên cần có bước đi thận trọng, nghiên cứu kỹ, toàn diện về nhiều mặt, phù hợp với điều kiện, năng lực quản lý, kiểm soát thu nhập hiện nay của Nhà nước ta. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập, Luật này đã bổ sung quy định về công khai bản kê khai tài sản (Điều 46a). Theo đó, bản kê khai tài sản phải được công khai tại nơi thường xuyên làm việc của người có nghĩa vụ kê khai. Người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định việc công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết tại trụ sở làm việc của người có nghĩa vụ kê khai.

- Bổ sung Điều 46b về nghĩa vụ giải trình tài sản tăng thêm. Để bảo đảm tính minh bạch và hợp pháp của tài sản, Luật quy định, trong bản kê khai tài sản, người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về nguồn gốc phần tài sản tăng thêm bên cạnh việc làm rõ mọi biến động về tài sản của mình có trong kỳ kê khai. Như vậy, người kê khai tài sản có nghĩa vụ giải trình nguồn gốc phần tài sản tăng thêm thuộc sở hữu của mình và thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng và con chưa thanh niên.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 47 về xác minh tài sản nhằm quy định rõ hơn về căn cứ xác minh tài sản trên tinh thần Kết luận Trung ương 5 khóa XI của Đảng.

- Bổ sung Điều 47a về thẩm quyền yêu cầu xác minh tài sản. Ngoài ra, để phục vụ cho hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, các cơ quan có thẩm quyền trong những lĩnh vực này có quyền yêu cầu xác minh tài sản để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng. Đồng thời, Luật cũng bổ sung quy định về việc giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xác minh tài sản vào khoản 6 Điều 48.

Ba là, về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng:Luật bổ sung thêm Điều 53a về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức khi có căn cứ cho rằng cán bộ, công chức, viên chức đó có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng nếu xét thấy người đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý. Đồng thời khoản 2 Điều 53a cũng quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong việc áp dụng các biện pháp tạm thời này khi có yêu cầu của cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nếu trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát phát hiện có căn cứ cho rằng người đó có hành vi tham nhũng để xác minh, làm rõ.

Tuy nhiên, nhằm hạn chế việc sử dụng các biện pháp này vào mục đích trái pháp luật, khoản 3 Điều 53a quy định về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác, cũng như thông báo công khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và khôi phục quyền, lợi ích pháp cho cán bộ, công chức, viên chức khi cơ quan có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng;

Bốn là, về trách nhiệm giải trình:Luật đã bổ sung trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với quyết định, hành vi của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trước cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, lợi ích hợp pháp bị tác động trực tiếp bởi quyết định, hành vi đó, khi có yêu cầu. Đồng thời, giao cho Chính phủ quy định chi tiết về trách nhiệm của cơ quan có nghĩa vụ giải trình; trình tự, thủ tục của việc giải trình.

Nhằm đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng là một trong những nội dung cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục.

                                                                                                                Th.S Nguyễn Thị Phượng

Bài 1: Ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Bài 2 : Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013

 
[Trở về]   
Các tin khác:
   Bài 2 : Về quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013
   Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11
   Giới thiệu luật biển Việt Nam
   Giảng viên Khoa Lý luận chính trị tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Hiến pháp
   Các luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp lần thứ 6
   Giới thiệu Hiến pháp sửa đổi năm 2013
   Khai trương Tủ sách Pháp luật
   Cuộc thi “ Tuyên truyền pháp luật năm 2013”
   Một số nội dung giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
   Giới thiệu Luật Xử lý vi phạm hành chính
 
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312