CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
   
 
Thông báo Quản lý thu, chi học phí các hệ đào tạo năm học 2016-2017

UBND TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số: 408/TB-ĐHPY

 

Phú Yên, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Quản lý thu, chi học phí các hệ đào tạo năm học 2016-2017 

          Căn Cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;

          Căn cứ Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND, ngày 15/07/2016 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Phú Yên, về việc ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

A/ Đối với sinh viên nhập học từ năm học 2015-2016 trở về trước mức học phí vẫn thực hiện như cũ;

B/ Đối với sinh viên nhập học từ năm học 2016-2017:

I. Mức thu học phí

1. Học phí đào tạo theo niên chế (hệ chính quy): thu 10 tháng

 

                                                                  Đơn vị: nghìn đồng/tháng/học sinh, sinh viên

Nhóm ngành

Năm học 2015 – 2016

a Khoa học xã hội; kinh tế; nông; lâm; thủy sản: 

 

  -  Trình độ đại học

603

  - Trình độ cao đẳng

486

b) Khoa học tự nhiên; kỹ thuật; công nghệ; TDTT; nghệ thuật; khách sạn; du lịch: 

 

  - Trình độ đại học

711

  - Trình độ cao đẳng

567

2. Học phí đào tạo theo tín chỉ: Mức thu học phí của một tín chỉ được xác định căn cứ vào mức thu học phí (niên chế) của khóa học theo nhóm ngành đào tạo và số tín chỉ của toàn khóa học theo công thức dưới đây:

Học phí 01 tín chỉ

=

Tổng học phí toàn khóa

Tổng số tín chỉ toàn khóa

 

Tổng học phí toàn khóa = mức thu học phí 1 sinh viên/1 tháng x 10 tháng/năm x số năm học. Cụ thể như sau:

2.1 Nhóm ngành: Khoa học xã hội; kinh tế; nông; lâm; thủy sản

2.1.1. Trình độ đại học:

          - Tổng học phí toàn khóa học (4 năm = 40 tháng)       =        27.990.000đ

          - Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 135 tín chỉ                                   

          - Mức thu học phí của 1(một) tín chỉ:                      =             207.333đ                                    

                                                                                          Lấy tròn            207.000đ     

2.1.2. Trình độ cao đẳng 

          - Tổng học phí toàn khóa học (3 năm = 30 tháng)       =        16.020.000đ

          - Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 110 tín chỉ                                   

- Mức thu học phí của 1(một) tín chỉ:                      =            145.636đ

                                                                                Lấy tròn            145.000đ

2.2. Nhóm ngành: Khoa học tự nhiên; kỹ thuật; công nghệ; TDTT; nghệ thuật; khách sạn; du lịch

2.2.1. Trình độ đại học   

- Tổng học phí toàn khóa học (4 năm = 40 tháng)       =       33.120.000đ

          - Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 135 tín chỉ                                   

- Mức thu học phí của 1(một) tín chỉ:                      =            245.333đ          

                                                                                Lấy tròn            245.000đ

2.2.2. Trình độ cao đẳng 

          - Tổng học phí toàn khóa học (3 năm = 30 tháng)       =        18.900.000đ

          - Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 110 tín chỉ                                   

- Mức thu học phí của 1(một) tín chỉ:                      =             171.801đ

                                                                                Lấy tròn            172.000đ

3. Học phí đào tạo khác: (ngoài chỉ tiêu chính quy cấp ngân sách)  

          Tùy theo tình hình thực tế, số lượng học viên; mức thu học phí cân đối phù hợp với khă năng người học nhưng không quá 150% mức học phí của hệ chính quy cùng trình độ và nhóm ngành đào tạo như Mục 1.

 Đối với các lớp đào tạo ngoài trường, tùy theo số lượng học viên và địa điểm đào tạo, Nhà trường phụ thu kinh phí đi lại, công tác phí và tiền ở cho giảng viên đến công tác và giảng dạy trên cơ sở quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ nhà trường đã ban hành.

II. Đối tượng miễn, giảm học phí:Thực hiện theo Chương II, Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ; Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động thương binh và xã hội.

III. Quản lý sử dụng học phí: Thực hiện theo Chương IV, Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ.

B/ Đối với sinh viên nhập học năm học 2015-2016: Tạm thực hiện theo mức thu như hướng dẫn nêu trên. Khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh Phú Yên về nức thu học phí năm học 2015-2016 thì thực hiện theo Quy định. Khi đó Nhà trường sẽ thong báo thu bổ sung.

-        Đối tượng miễn, giảm học phí: 

Thực hiện theo Chương II, Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ; .

-   Quản lý sử dụng học phí:

Thực hiện theo Chương IV, Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính Phủ.

IV. Tổ chức thực hiện thu học phí

- Học phí được thu theo học kỳ hoặc năm học.

- Thời gian thu học phí: Chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày HS-SV vào  học. Đối với HS-SV năm thứ nhất thu ngay khi làm thủ tục nhập học. Quá thời gian quy định, những HS-SV không nộp học phí sẽ bị đình chỉ học tập theo quy định.   

-  Phương thức thu nộp học phí: HS-SV có thể nộp học phí theo 1 trong 2 cách sau:

            + Nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Phú Yên. Địa chỉ: 287 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

+ Nộp vào tài khoản thu hộ học phí của Trường Đại học Phú Yên tại Ngân hàng theo hình thức chuyển khoản từ thẻ tính dụng thông qua các trạm ATM.

Tên đơn vị hưởng:  Trường Đại học Phú Yên.

Số tài khoản:         5901 0000 389 515

Tại:                        Ngân hàng Đầu tư và phát triển Phú Yên

* Trách nhiệm các đơn vị trong việc thu học phí:

- Phòng Kế hoạch-Tài chính: Phối hợp Phòng Đào tạo để đảm bảo tiến độ thu theo kế hoạch đào tạo; trực tiếp thu học phí, và phát hành biên lai cho HSSV đã nộp học phí.

- Phòng Đào tạo: Đầu mỗi năm học, thông báo đến sinh viên thuộc diện đóng học phí số tín chỉ đào tạo trong năm của các lớp để tính mức thu học phí theo năm học.

- Phòng Công tác học sinh-sinh viên(HS-SV): Phối hợp cùng Phòng Kế hoạch-Tài chính trong việc thông báo số lượng và danh sách HSSV các lớp, số HSSV nghỉ học, bị buộc thôi học để việc thu học phí đảm bảo tính chính xác. Tổng hợp và trình Nhà trường duyệt xác nhận danh sách HS-SV thuộc đối tượng miễn, giảm để Phòng Kế hoạch-Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí làm việc với Sở Tài chính cấp bù học phí.   

- Các khoa có quản lý lớp: Thông báo, nhắc nhở và đôn đốc HS-SV thực hiện tốt quy định của Nhà trường.

          - Quy định này được thông báo đến tất cả các đơn vị, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm các lớp và HSSV trong toàn trường để thực hiện.

- Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Công tác HSSV giúp Hiệu trưởng hướng dẫn, kiểm tra, báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Thông báo này.

  Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- BGH: để chỉ đạo;                                                                                                                    

- Các đơn vị trong trường: để thực hiện;                                                                                   

- Lưu VT, Phòng KH-TC.

 
     
 
 
Danh sách tin thông báo
Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015
Thông báo về các hoạt động Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và phát triển Trường Đại học Phú Yên
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
Tuyển sinh bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm năm 2017
Thông báo v/v triển khai kế hoạch tổ chức dạy học chương trình đào tạo ĐHLT hệ chính quy, khóa tuyển sinh năm 2016
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG DNTN Diệp Thành
Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên năm 2016
Chương trình học bổng giáo viên xuất sắc Fulbright 2017
Kế hoạch khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh Tài chính – Kế toán cho công chức cấp xã
Kế hoạch khai giảng lớp đào tạo nghề nông thôn - Năm 2016
Thông báo tuyển dụng của Công ty Vĩnh Thịnh
Thông báo về Học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2016-2017 và chương trình Học bổng Endeavour 2017
Thông báo về chương trình học bổng Nhật Bản dành cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2017
Thông báo v/v kết quả đánh giá, xét giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường năm học 2015-2016
Thông báo về việc viết bài cho Đặc san Kỉ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Phú Yên
Mẫu phiếu đăng ký dự thi năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc, trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Mẫu phiếu đăng ký dự thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non, trình độ đại học hệ chính quy năm 2016
Thông báo tuyển sinh lớp Cao học Quốc tế Okayama - Huế khóa 10 (2016-2019)
Chương trình học bổng YSEALI mùa thu 2016 dành cho thủ lĩnh trẻ
Tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2016
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6
 
 
     
 
 
Thông tin cần biết
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312