CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử của Trường Đại học Phú Yên

        UBND TỈNH PHÚ YÊN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 


Số:  256 /QĐ-ĐHPY                                       Phú Yên, ngày 20 tháng 5 năm  2013

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử

 

của Trường Đại học Phú Yên

 

 

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

 

   

 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên;

 

Căn cứ Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội;

 

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Yên;

 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

 

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010 ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học;

 

Căn cứ Công văn số 2645/BGDĐT-VP ngày 23/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao dịch văn bản điện tử;

 

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Hành chính-Quản trị Trường Đại học Phú Yên,

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

            Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử của Trường Đại học Phú Yên.

 

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Điều 3: Trưởng các đơn vị trực thuộc, đoàn thể chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận                                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

 

- HT, các PHT (để chỉ đạo);                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

- Như Điều 3 (để thực hiện);                                                                             (Đã ký)

- Website trường,                                                                                        Nguyễn Định

- Lưu VT.

 

 

 

 

 


         UBND TỈNH PHÚ YÊN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 


QUY ĐỊNH

 

Về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử

 

của Trường Đại học Phú Yên

 

(Ban hành theo Quyết định số 256 /QĐ-ĐHPY  ngày 20 tháng 5 năm 2013

 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên)

 

 

 

 


Chương I

 

QUY ĐỊNH CHUNG

 

 

            Điều 1: Mục đích, yêu cầu của việc sử dụng thư điện tử

 

1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch văn bản qua hệ thống thư điện tử nhằm giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy; góp phần tiết kiệm, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và xử lý công việc trong nhà trường, thay đổi lề lối, thói quen làm việc, hướng tới môi trường làm việc điện tử, hiện đại, hiệu quả.

 

            2. Thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và của nhà trường trong việc sử dụng thư điện tử trong công việc.

 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

 

            1. Văn bản này quy định việc tổ chức hoạt động và sử dụng thư điện tử trong công tác quản lý, điều hành và xử lý công việc của Trường Đại học Phú Yên.

 

2. Đối tượng áp dụng của quy định này bao gồm các đơn vị trực thuộc và đoàn thể (sau đây gọi chung là đơn vị), toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Phú Yên.

 

Điều 3. Giải thích từ ngữ

 

  1. Thư điện tử (e-mail): Là phương tiện liên lạc, trao đổi thông tin thông qua các hộp thư điện tử trên Internet của các đơn vị và cá nhân.

 

2. Văn bản điện tử: Văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của nhà trường, được chuyển qua hệ thống thư điện tử theo đúng quy định của pháp luật, được đảm bảo xác thực về nguồn gốc và sự toàn vẹn của văn bản, có giá trị pháp lý tương đương như văn bản giấy.

 

3. Giao dịch văn bản điện tử: Cung cấp, trao đổi thông tin qua hệ thống thư điện tử và website của nhà trường.

 

Điều 4. Các thông tin được phép giao dịch bằng văn bản điện tử

 

1. Các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến ngành giáo dục.

 

2. Các văn bản hành chính do các đơn vị ngoài trường ban hành liên quan đến hoạt động của trường.

 

3. Các văn bản do nhà trường, các đơn vị ban hành, bao gồm: quyết định; thông báo; công văn; kế hoạch; chương trình; phương án; đề án; báo cáo; tờ trình; các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; biểu mẫu thống kê; lịch công tác chung; giấy mời họp nội bộ; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; các tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; các dự thảo văn bản cần lấy ý kiến đóng góp…

 

4. Các văn bản của cá nhân cán bộ, công chức, viên chức nhà trường trao đổi qua hệ thống thư điện tử, bao gồm: kế hoạch; chương trình; phương án; đề án; báo cáo; tờ trình; trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; các tài liệu phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hội thảo; ý kiến đóng góp các dự thảo văn bản…

 

5. Không áp dụng hình thức giao dịch văn bản điện tử đối với các văn bản mật, văn bản liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, tố cáo.

 

Điều 5. Thời gian cung cấp và cập nhật thông tin

 

Các văn bản hành chính, điều hành được đăng tải trên website của trường, gửi đến các hộp thư điện tử ngay sau khi hoàn thành các thủ tục ban hành.

 

Điều 6. Các hình thức giao dịch

 

Tùy theo phạm vi ảnh hưởng và đối tượng áp dụng của văn bản:

 

1. Công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của trường và của các đơn vị.

 

2. Gửi thông tin qua hộp thư điện tử của các đơn vị và cá nhân.

 

3. Gửi thư điện tử cung cấp thông tin tóm tắt về văn bản và địa chỉ lưu giữ trên website. Trường hợp cần thiết có thể gửi kèm theo toàn bộ văn bản điện tử.

 

4. Kết hợp sử dụng giao dịch văn bản điện tử với việc gửi văn bản giấy đối với các trường hợp cần sử dụng văn bản giấy để đảm bảo các thủ tục theo quy định.

 

Điều 7. Phông chữ, bộ mã dùng trong giao dịch văn bản điện tử

 

Thống nhất sử dụng duy nhất phông chữ Việt, bộ mã unicode, tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

 

Điều 8. Đăng ký địa chỉ hộp thư điện tử

 

1. Mỗi đơn vị, cán bộ, viên chức, nhân viên đăng ký một địa chỉ email để dùng trong giao dịch văn bản điện tử. Khi có thay đổi về địa chỉ email, đơn vị, cán bộ, viên chức, nhân viên phải thông báo cho Phòng Hành chính-Quản trị biết để cập nhật.

 

2. Nhà trường, Hiệu trưởng và các phòng chức năng sử dụng các hộp thư điện tử @moet.edu.vn do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp để giao dịch và tiếp nhận thông tin điều hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi về.

 

3. Hộp thư điện tử chính thức của nhà trường dùng giao dịch văn bản điện tử trong và ngoài trường (trừ giao dịch với Bộ Giáo dục và Đào tạo) là daihocphuyen@pyu.edu.vn.

 

4. Hộp thư điện tử chính thức của nhà trường dùng tiếp nhận, xử lý thông tin để đăng tải lên website của trường: duatin@pyu.edu.vn.

 

5. Khi có trục trặc, gặp sự cố về mặt kỹ thuật trong giao dịch văn bản điện tử, các đơn vị và cá nhân trong trường phải thông báo ngay cho Phòng Hành chính-Quản trị biết để hỗ trợ, xử lý, giải quyết kịp thời.

 

 

Chương II

 

QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

 

Điều 9. Xử lý văn bản đến

 

1. Người phụ trách hộp thư điện tử của nhà trường chịu trách nhiệm xử lý các văn bản điện tử đến từ bên ngoài.

 

2. Quy trình xử lý:

 

a) Kiểm tra tính xác thực về nơi gửi và sự toàn vẹn của văn bản điện tử.

 

b) Lưu văn bản điện tử vào cơ sở dữ liệu văn bản đến của đơn vị (nếu cần).

 

c) In văn bản, chuyển nhân viên văn thư trình lãnh đạo nhà trường.

 

d) Xử lý các bước tiếp theo theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường.

 

Điều 10. Xử lý văn bản đi

 

1. Trách nhiệm của người được giao soạn thảo văn bản:

 

Sau khi văn bản đã được người có thẩm quyền ký, bộ phận văn thư vào sổ đóng dấu, người được giao soạn thảo văn bản kiểm tra tính trọn vẹn, chính xác của file văn bản điện tử so với văn bản giấy, điền cụm từ “(Đã ký)” vào vị trí phía trên họ và tên của người ký, ghi số văn bản, ngày, tháng, năm ký văn bản vào văn bản điện tử và gửi văn bản điện tử đến địa chỉ e-mail của người phụ trách hộp thư điện tử của nhà trường để thực hiện giao dịch văn bản điện tử.

 

2. Trách nhiệm của người phụ trách hộp thư điện tử của nhà trường:

 

a) Kiểm tra tính toàn vẹn, xác thực của file văn bản điện tử.

 

b) Chuyển file văn bản điện tử và thông tin cần thiết liên quan đến địa chỉ e-mail của các đối tượng nhận được ghi trên văn bản, đồng thời lưu vào cơ sở dữ liệu.

 

c) Trong trường hợp cần thiết, sử dụng máy quét để tạo file văn bản dưới dạng ảnh hoặc dạng PDF với đầy đủ chữ ký và con dấu để chuyển phát.

 

d) Kiểm tra để đảm bảo chắc chắn các bước giao dịch văn bản điện tử đã hoàn tất.

 

 

Chương III

 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN

 

Điều 11. Trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường

 

1. Quản lý, chỉ đạo và triển khai giao dịch văn bản điện tử của nhà trường theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà trường.

 

2. Thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, website của nhà trường và hộp thư điện tử của cá nhân để kịp thời cập nhật và xử lý các thông tin liên quan.

 

3. Kiểm tra việc công bố trên website của nhà trường các văn bản thuộc trách nhiệm ký ban hành.

 

4. Chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác và bảo mật các thông tin trong quá trình sử dụng giao dịch văn bản điện tử.

 

Điều 12. Trách nhiệm của trưởng các đơn vị  

 

1. Quản lý, chỉ đạo và triển khai giao dịch văn bản điện tử của đơn vị mình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà trường.

 

2. Thường xuyên truy cập website của nhà trường, hộp thư điện tử của đơn vị và của cá nhân để kịp thời cập nhật và xử lý các thông tin liên quan.

 

3. Chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác và bảo mật các thông tin trong quá trình sử dụng giao dịch văn bản điện tử.

 

Điều 13. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức, nhân viên

 

1. Thực hiện giao dịch văn bản điện tử trong công việc theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà trường.

 

2. Thường xuyên truy cập website của nhà trường, hộp thư điện tử của cá nhân để kịp thời cập nhật và xử lý các thông tin liên quan.

 

3. Chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác và bảo mật các thông tin trong quá trình sử dụng giao dịch văn bản điện tử.

 

Điều 14. Trách nhiệm của người được giao quản lý hộp thư điện tử của đơn vị

 

Người được giao quản lý hộp thư điện tử của đơn vị có trách nhiệm thường xuyên truy cập website của nhà trường, hộp thư điện tử của đơn vị để kịp thời cập nhật và xử lý các thông tin liên quan

 

Điều 15. Công tác an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử

 

1. Không cung cấp hoặc để lộ mật khẩu vào hệ thống thư điện tử cho người khác; để người khác sử dụng địa chỉ hộp thư điện tử của đơn vị và cá nhân mình.

 

2. Tuân thủ các quy định của pháp luật, của nhà trường về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình sử dụng hệ thống thư điện tử.

 

3. Không được gửi thư rác.

 

4. Không được cố tình phát tán thư, chuyển tiếp thư có nội dung văn hoá đồi truỵ, chống phá Nhà nước, kích động bạo lực và chiến tranh, gây chia rẽ đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo và các đơn thư khiếu nại, khiếu tố, bôi xấu nhà trường, gây chia rẽ nội bộ.

 

5. Khi phát hiện hiện tượng gây rối, làm mất an ninh, an toàn thông tin trên mạng, cần thông báo ngay cho lãnh đạo nhà trường biết để xử lý.

 

 

Chương IV

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 16. Khen thưởng, kỷ luật

 

1. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện giao dịch văn bản điện tử sẽ được khen thưởng theo các quy định hiện hành.

 

2. Các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định trong giao dịch văn bản điện tử, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

 

Điều 17. Tổ chức thực hiện

 

1. Trưởng các đơn vị trực thuộc và đoàn thể chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này trong đơn vị mình.

 

2. Phòng Hành chính-Quản trị chủ trì theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy định này và đề xuất với Hiệu trưởng việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy định này khi cần thiết.

 

 

 KT.HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                    (Đã ký)

 

                                                                                                                              Nguyễn Định

 

 

 


[Trở về]   

Các tin khác:
   Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Phú Yên


 
 
Những hoạt động Trường Đại học Phú Yên năm học 2015 - 2016
THÔNG TIN CẦN BIẾT
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312