CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Phú Yên

        UBND TỈNH PHÚ YÊN                      CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           

          Số:   385 /QĐ-ĐHPY                                                Phú Yên, ngày 07 tháng 8 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Phú Yên

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Yên;

            Căn cứ Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Trường Đại học Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-ĐHPY ngày 7/8/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Yên;

            Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-ĐHPY ngày 30/7/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Yên về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trường Đại học Phú Yên;

            Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Thi đuaKhen thưởng Trường Đại học Phú Yên,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

            Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Phú Yên.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

            Điều 3: Các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường Đại học Phú Yên và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;                                                                                                  (Đã ký)

- Website trường;

- Lưu VT.                                                                                               Trần Văn Chương           


       UBND TỈNH PHÚ YÊN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                           

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Phú Yên

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 385/QĐ-ĐHPY ngày 07/ 8/2013

của Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Yên)

 
 

 

 


Chương I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

 

Điều 1. Chức năng của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng 

            Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường Đại học Phú Yên (sau đây gọi tắt là Hội đồng) do Hiệu trưởng quyết định thành lập, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hiệu trưởng, có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Tổ chức triển khai đến các đơn vị trực thuộc, đoàn thể trong trường các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của nhà trường về công tác thi đua, khen thưởng và tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo các phong trào thi đua trong nhà trường.

2. Định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với Hiệu trưởng đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua; tham mưu tư vấn cho Hiệu trưởng về kế hoạch sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản của nhà trường về thi đua, khen thưởng.

3. Phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng.

4. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện của nhà trường và quy định chung của cấp trên.

5. Xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đề nghị Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoặc trình các cấp thẩm quyền khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

 

Chương II

THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ

CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng

1. Hiệu trưởng là Chủ tịch Hội đồng.

2. Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng, quyết định triệu tập, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Hội đồng.

Điều 4. Các Phó chủ tịch Hội đồng

1. Phó Hiệu trưởng Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương công tác của Hội đồng; chỉ đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng trong toàn trường; thay mặt Chủ tịch Hội đồng chủ trì các phiên họp của Hội đồng, ký các văn bản của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền; thay mặt Hội đồng cung cấp thông tin và phát ngôn báo chí về công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

2. Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà trường là Phó Chủ tịch Hội đồng, chịu trách nhiệm thực hiện sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, quần chúng, các đơn vị trực thuộc và thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công để triển khai các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong nhà trường.

Điều 5. Các ủy viên Hội đồng

1. Các ủy viên Hội đồng gồm:

a) Ủy viên Thư ký Hội đồng: Trưởng phòng Hành chính-Quản trị, có trách nhiệm giúp Chủ tịch Hội đồng lập kế hoạch, nội dung công tác và tổ chức các kỳ họp của Hội đồng, giải quyết các công việc nghiệp vụ thường xuyên và đột xuất của Hội đồng.

b) Các Phó Hiệu trưởng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, bí thư Đoàn TNCS HCM nhà trường.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của các ủy viên Hội đồng

a) Theo dõi, chỉ đạo hoạt động phong trào thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, lĩnh vực được phân công phụ trách;

b) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương công tác của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng khi được yêu cầu;

c) Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. Trường hợp vắng mặt không tham dự cuộc họp Hội đồng, ủy viên phải báo cáo với Chủ tịch Hội đồng, đồng thời gửi văn bản phát biểu ý kiến của mình tới Thư ký Hội đồng; hoặc ủy viên cử cấp Phó Thủ trưởng đơn vị đi họp thay, người đi họp thay được phát biểu ý kiến. Quyền biểu quyết hoặc bỏ phiếu của người đi họp thay do Chủ tịch Hội đồng quyết định tại phiên họp.

d) Thành viên Hội đồng được sử dụng bộ máy của đơn vị mình phụ trách để thực hiện những nhiệm vụ quy định tại Quy chế này.

Điều 6. Cơ cấu, nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng

1. Thành phần Thường trực Hội đồng được quy định tại Điều 2, Quyết định số 380/QĐ-ĐHPY ngày 30/7/2013 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trường ĐH Phú Yên.

   Thường trực Hội đồng gồm có: Chủ tịch; các Phó Chủ tịch Hội đồng; các Phó Hiệu trưởng;Bí thư Đoàn Trường và Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Phòng Công tác học sinh, sinh viên; Phòng Thanh tra; Phòng Đào tạo; Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Phòng Hành chính-Quản trị.

2. Thường trực Hội đồng có nhiệm vụ:

a) Thông qua dự thảo các văn bản, chương trình nội dung công tác, trình Hội đồng thảo luận tại các kỳ họp, thông báo kết luận các kỳ họp của Hội đồng;

b) Xử lý những vấn đề phát sinh đột xuất cần có ý kiến của tập thể khi không họp được Hội đồng nhưng sau đó phải báo cáo lại với Hội đồng trong phiên họp Hội đồng gần nhất;

Điều 7. Cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng

Phòng Hành chính-Quản trị là cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng, có nhiệm vụ:

1. Đề xuất, tham mưu với Thường trực Hội đồng về chủ trương, kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng theo quy định; Dự thảo nội dung các văn bản liên quan;

2. Hướng dẫn, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trực thuộc trong nhà trường; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các nhân tố điển hình tiên tiến; nghiên cứu, đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân, lựa chọn và đề xuất để Hội đồng xét duyệt;

3. Kiểm tra, chuẩn bị hồ sơ về thi đua, khen thưởng để trình Hội đồng xem xét, quyết định trong các kỳ họp; hồ sơ gửi tới các thành viên Hội đồng trước khi tổ chức cuộc họp ít nhất là 3 ngày làm việc.

4. Tổng hợp báo cáo tình hình phong trào thi đua trong trường, báo cáo công tác của Hội đồng. Tổ chức triển khai các kết luận của Hội đồng. Thường trực giải quyết các công việc nghiệp vụ về thi đua, khen thưởng, xử lý các thông tin, đề nghị của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cơ quan, đơn vị ngoài trường.

5. Tổng hợp, lưu trữ số liệu khen thưởng; lập hồ sơ về các phong trào thi đua, khen thưởng; báo cáo tổng kết thi đua hàng năm.

6. Tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực thi đua, khen thưởng và phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh, báo cáo trình Chủ tịch Hội đồng xử lý.

 

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 8. Chế độ hội họp

            Hàng năm Hội đồng họp triển khai, sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng hoặc họp đột xuất theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng để giải quyết các vấn đề sau đây:

            1. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua năm học; xem xét điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

            2. Sơ kết, tổng kết thi đua 6 tháng, 1 năm; xét duyệt đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng của các đơn vị để trình Hiệu trưởng khen thưởng hàng năm, khen thưởng đột xuất theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng.

            3. Trong các trường hợp đặc biệt hoặc đột xuất do yêu cầu về thời gian mà không triệu tập được cuộc họp Hội đồng để xét duyệt khen thưởng thì Thường trực Hội đồng sẽ xét duyệt khen thưởng và thông báo kết quả với thành viên Hội đồng vào phiên họp gần nhất.

             4. Các phiên họp của Hội đồng là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên tham dự. Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng có thể mời thêm đại diện là Phó Thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể khác cùng tham dự cuộc họp để trao đổi, thảo luận. Đại diện được mời không có quyền biểu quyết tại phiên họp.

            5. Quyết định những vấn đề khác theo đề nghị của Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc các uỷ viên Hội đồng.

6. Tùy theo yêu cầu và nội dung công việc, Chủ tịch Hội đồng quyết định họp hoặc giao cho cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng lấy ý kiến của từng thành viên Hội đồng bằng văn bản. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm đóng góp ý kiến đối với những vấn đề do thường trực Hội đồng yêu cầu.

            Điều 9. Nguyên tắc làm việc

            1. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, đảm bảo tính dân chủ, công khai, quyết định các vấn đề theo đa số. Quyết định của Hội đồng được thông qua tại cuộc họp Hội đồng khi quá nửa tổng số thành viên Hội đồng dự họp biểu quyết tán thành, trừ các trường hợp quy định cụ thể về biểu quyết.

            2. Trong các cuộc họp, Hội đồng biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo quyết nghị của Hội đồng.

            3. Đối với việc xét duyệt kết quả thi đua, khen thưởng: Hội đồng biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín theo các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

            4. Trong trường hợp tỷ lệ biểu quyết ngang nhau thì Hội đồng quyết định theo bên có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng, các ý kiến khác của thành viên Hội đồng được bảo lưu và báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định. 

Điều 10. Công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng

Hội đồng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định, quy chế của nhà trường về công tác thi đua, khen thưởng ở các đơn vị trực thuộc trong trường.

Điều 11. Quan hệ với các đơn vị trực thuộc và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp

1. Hội đồng chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh Phú Yên.

2. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng với các đơn vị trực thuộc trong trường là quan hệ chỉ đạo, phối hợp.

Điều 12: Kinh phí hoạt động

1. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Các thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng được hưởng chế độ bồi dưỡng hội họp, nghiên cứu, xử lý hồ sơ, tài liệu về thi đua, khen thưởng.

3. Căn cứ các quy định hiện hành, cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Hội đồng trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Các thành viên Hội đồng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan trong trường phải chấp hành nghiêm túc Quy chế này.

            Điều 14. Trong quá trình thực hiện Quy chế, khi cần điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế, Hội đồng đề xuất Hiệu trưởng xem xét quyết định.

 

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                                             Trần Văn Chương


[Trở về]   

Các tin khác:
   Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử của Trường Đại học Phú Yên
   Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Phú Yên


 
 
Những hoạt động Trường Đại học Phú Yên năm học 2015 - 2016
THÔNG TIN CẦN BIẾT
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312