CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Phú Yên

    UBND TÆNH PHUÙ YEÂN                      COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC PHUÙ YEÂN                    Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

          Soá: 669  /QÑ - ÑHPY                               Phú Yên, ngaøy   14    thaùng  11  naêm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Phú Yên

 ______________________________

HIEÄU TRÖÔÛNG TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC PHUÙ YEÂN

 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên;

Căn cứ Điều lệ Trường Đại học (Ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ);

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên về việc bổ nhiệm Hiệu Trưởng Trường Đại học Phú Yên;

Căn cứ Luật Tiếp công dân , năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ Tướng Chính phủ về “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân”;

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Phú Yên; 

QUYEÁT ÑÒNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các đơn vị trực thuộc, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên Trường Đại học Phú Yên, các cơ quan liên quan và các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trường Đại học Phú Yên chịu trách nhiệm thi hành Nội quy ban hành kèm theo Quyết định này./.

Nôi nhaän:                                                                                            HIEÄU TRÖÔÛNG

- UBND tỉnh  (để báo cáo);                                                                         (Đã ký)

- Nhö Ñieàu 3 (để thực hiện);

- Website trường để công bố;                                                        TRẦN VĂN CHƯƠNG

- Löu VT, P.TCCB;

 

NỘI QUI TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  669   /QĐ-ĐHPY, ngày  14 tháng 11 năm 2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên) 

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

          1. Phòng tiếp công dân của trường là nơi tiếp các công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của Nhà trường (tạm thời sử dụng phòng họp số 1 của trường hoặc theo đề nghị của Hiệu trưởng).

          2. Trong khu vực Phòng tiếp công dân nghiêm cấm các hành vi:

          - Mang, sử dụng trái phép vũ khí, hung khí, chất gây nổ.

          - Căng treo bảng hiệu, băng rôn; dán các loại giấy tờ.

          - Gây rối trật tự, gây ồn ào, vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự của các cơ quan nhà nước, người thi hành công vụ hoặc có hành động cản trở cán bộ tiếp công dân làm nhiệm vụ.

          - Tự ý quay phim, chụp ảnh, ghi âm.

          3. Nghiêm cấm việc lợi dụng quyền khiếu nại, khiếu tố để xuyên tạc, vu khống, phát ngôn trái thuần phong mĩ tục, nếp sống văn minh nơi công cộng (như tranh cãi, chửi bạy, nói tục…) hoặc lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng ép người khác tập trung đông người nhằm gây mất trật tự hoặc để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật khác.

          4. Từ chối không đăng kí, không tiếp những trường hợp sau: Công dân đang trong tình trạng say rượu, tâm thần hoặc có những hành vi vi phạm nội qui của Phòng tiếp dân hoặc đã có thông báo chấm dứt thụ lý nội dung các vụ việc đã được xem xét giải quyết hết thẩm quyền.

II. ĐỐI VỚI CÔNG DÂN

1. Công dân (bao gồm cả CB-VC của trường) khi đến Phòng tiếp công dân phải xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời, giấy hẹn làm việc cho cán bộ tiếp công dân; nếu là đại diện cho cá nhân hoặc tổ chức thì phải có giấy uỷ quyền hợp pháp, nếu là Luật sư giúp đỡ người khiếu nại thì phải có thẻ Luật sư. Trường hợp nhiều người (02 người trở lên) đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung phải cử 01 người đại diện để trình bày với cán bộ tiếp công dân. 

2. Không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân; vu cáo, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan nhà nước, người thi hành nhiệm vụ; không được mang theo các vật dễ cháy, nổ, chất độc hoặc hung khí vào nơi tiếp công dân.

3. Tuân thủ nội qui tiếp công dân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân.

4. Trình bày trung thực sự việc, cung cấp tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình và chịu trách nhiệm về tính chính xácđối với những nội dung đã trình bày và các tài liệu đã cung cấp.

5. Ký xác nhận hoặc điểm chỉ nội dung đã trình bày với cán bộ tiếp công dân. Khi trình bày xong sự việc và nộp đơn khiếu nại tố cáo, các tài liệu liên quan (nếu có), công dân trở về chờ kết quả giải quyết, không được lưu lại Phòng tiếp công dân.

6. Yêu cầu được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo bằng văn bản; yêu cầu được giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích hoặc nội dung ghi âm lời nói của mình khi thực hiện quyền tố cáo.

7. Được quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi sai trái, cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ tiếp công dân với Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

 

III. ĐỐI VỚI CÁN BỘ TIẾP DÂN

1. Trang phục phải chỉnh tề, đeo thẻ công tác, tự giới thiệu tên, chức vụ của mình để công dân được tiếp biết. Chỉ được tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân theo qui định, không được tiếp tại nhà riêng. Thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân của Nhà nước và của Trường Đại học Phú Yên.

          2. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung do công dân trình bày vào sổ tiếp công dân và đọc lại trước khi công dân ký tên hoặc điểm chỉ vào bản ghi nội dung. Trường hợp công dân trình bày bằng lời nói, nếu thấy cần thiết thì ghi âm nội dung trình bày của công dân.

3. Nếu khiếu nại, tố cáo có căn cứ, đúng thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên thì phải tiếp nhận đơn, báo cáo Hiệu trưởng để xem xét, giải quyết. Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo do công dân cung cấp được tiếp nhận và phải viết biên nhận đầy đủ.

4. Nếu khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, có văn bản hoặc quyết định giải quyết cuối cùng đúng chính sách pháp luật thì trả lời rõ và yêu cầu công dân chấp hành.

5. Những khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên, phải hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên, nhưng nội dung có tính bức xúc, phức tạp nếu không xử lý ngay sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến hủy hoại tài sản nhà nước, tập thể; xâm hại đến tính mạng công dân; làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội thì phải ghi nhận và báo cáo ngay cho Hiệu trưởng trường Đại học Phú Yên để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.

 6. Được quyền từ chối không tiếp những công dân vi phạm quy chế, nội qui tiếp công dân, những người đang trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình. 

7. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu. 

8. Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

 

IV. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

- Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng) Trường Đại học Phú Yên tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, trường hợp trùng vào ngày lễ, ngày nghỉ theo qui định thì tiếp vào ngày làm việc ngay sau đó.

- Cán bộ thường trực tiếp công dân, tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

          Thời gian tiếp công dân :

          + Buổi sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

          + Buổi chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

          - Ngoài lịch tiếp công dân thường xuyên và định kì của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng và các Trưởng phòng chức năng sẽ tiếp công dân đột xuất theo qui định.

Yêu cầu mọi công dân và cán bộ tiếp dân chấp hành nghiêm chỉnh Nội qui này./.

 

                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                          ( Đã ký)

                                                                                                              TRẦN VĂN CHƯƠNG


[Trở về]   

Các tin khác:
   Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Phú Yên
   Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử của Trường Đại học Phú Yên
   Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Phú Yên


 
 
Những hoạt động Trường Đại học Phú Yên năm học 2015 - 2016
THÔNG TIN CẦN BIẾT
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312