CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Trường Đại học Phú Yên

        UBND TỈNH PHÚ YÊN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                      

Số: 115/QĐ-ĐHPY                                                      Phú Yên, ngày 20 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

của Trường Đại học Phú Yên

                                                                             

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 24/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 08/7/2010 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Phú Yên;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; Thông tư số 07/2014/TT-BTC ngày 14/01/2014 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước;

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Trưởng phòng Hành chính-Quản trị Trường Đại học Phú Yên,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Trường Đại học Phú Yên”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bị bãi bỏ.

            Điều 3: Trưởng các đơn vị trực thuộc, đoàn thể trong trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3;

- Các Phó HT;                                                                                                 (Đã ký)

- Lưu VT.                                                                        TRẦN VĂN CHƯƠNG


        UBND TỈNH PHÚ YÊN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

 

QUY CHẾ

Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Trường Đại học Phú Yên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-ĐHPY ngày 20/3/2015

của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên)

                                                                             

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Trường Đại học Phú Yên.

2. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 2 Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Tất cả các đơn vị trực thuộc và đoàn thể (sau đây gọi là đơn vị), cá nhân thuộc sự quản lý của Trường Đại học Phú Yên, được giao quản lý và sử dụng tài sản nhà nước phải thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Tài sản nhà nước tại Trường Đại học Phú Yên

1. Tài sản nhà nước tại Trường Đại học Phú Yên gồm:

a) Đất, nhà và công trình xây dựng;

b) Máy móc, thiết bị;

c) Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn;

d) Công cụ, dụng cụ quản lý;

đ) Tài sản vô hình;

e) Các loại tài sản khác.

2. Tài sản nhà nước tại Trường Đại học Phú Yên là tài sản được hình thành do:

            a) Nhà nư­ớc giao tài sản cho Trường Đại học Phú Yên quản lý và sử dụng;

            b) Trường Đại học Phú Yên mua sắm bằng tiền do ngân sách nhà nước cấp, có nguồn gốc từ ngân sách nhà nư­ớc và từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, Quỹ phúc lợi của đơn vị;

c) Trường Đại học Phú Yên tiếp nhận­ tài sản hình thành từ các nguồn: tài trợ, viện trợ, dự án; tài sản do tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biếu, tặng, cho.

Điều 3. Nguyên tắc cấp phát, trang bị tài sản nhà nước

Trường Đại học Phú Yên đảm bảo từng bước cấp phát, trang bị tài sản cho các đơn vị, cá nhân để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc cấp phát, trang bị căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản do Nhà nước quy định, khả năng nguồn kinh phí của Nhà trường và nhu cầu sử dụng tài sản để phục vụ hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng tài sản nhà nước

1. Trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản do Nhà nước quy định, Phòng Hành chính-Quản trị phối hợp với các đơn vị cụ thể hóa tiêu chuẩn sử dụng phòng làm việc, phòng học, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ sinh hoạt..., trình Hiệu trưởng phê duyệt, làm cơ sở cho việc cấp phát, trang bị, quản lý và sử dụng tài sản đến từng đơn vị.

2. Trường hợp tài sản mà Nhà nước chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng, Phòng Hành chính-Quản trị phối hợp với các đơn vị xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, trình Hiệu trưởng phê duyệt, trước khi thực hiện.

3. Hiệu trưởng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng phòng học, phòng làm việc, xe ô tô và các tài sản khác có giá trị lớn, trang bị phổ biến tại trường.

Điều 5. Nguyên tắc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

1. Mọi tài sản nhà nước đều được Nhà trường giao cho đơn vị, cá nhân quản lý, sử dụng.

2. Công tác quản lý về tài sản nhà nước được thực hiện thống nhất, có phân công, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân trong trường.

3. Tài sản nhà nước phải được đầu tư, trang bị và sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ, bảo đảm công bằng, hiệu quả, tiết kiệm.

4. Tài sản nhà nước phải được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật. Việc xác định giá trị tài sản trong quan hệ mua, bán, thuê, cho thuê, liên doanh, liên kết, thanh lý tài sản hoặc trong các giao dịch khác được thực hiện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Tài sản nhà nước được bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ theo chế độ quy định.

6. Việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch; mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

7. Nhà trường có chính sách, kế hoạch đầu tư phát triển, khai thác và bảo vệ tài sản nhà nước; thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý tài sản nhà nước và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

1. Đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có các quyền sau đây:

a) Sử dụng tài sản nhà nước phục vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

            b) Đề xuất Hiệu trưởng quyết định biện pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước được giao;

c) Được Nhà trường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp;

d) Khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có các nghĩa vụ sau đây:

            a) Sử dụng tài sản nhà nước đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm;

            b) Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ tài sản nhà nước theo chế độ quy định;

c) Lập và quản lý hồ sơ tài sản nhà nước; hạch toán, ghi chép tài sản; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản và pháp luật về kế toán, thống kê.

Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

1. Người đứng đầu đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước có các quyền sau đây:

a) Chỉ đạo tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị;

b) Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Hiệu trưởng xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Người đứng đầu đơn vị được giaoquản lý, sử dụng tài sản nhà nước có các nghĩa vụ sau đây:

a) Tổ chức thực hiện các quy định quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

b) Chấp hành các quy định của pháp luật và của Nhà trường, bảo đảm sử dụng tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và hiệu quả, tiết kiệm;

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Hiệu trưởng về việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản nhà nước dưới mọi hình thức.

2. Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước và Nhà trường về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

3. Sử dụng tài sản nhà nước không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ; sử dụng tài sản nhà nước lãng phí hoặc không sử dụng tài sản được giao gây lãng phí; sử dụng tài sản nhà nước để kinh doanh trái pháp luật.

4. Huỷ hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản nhà nước; chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản nhà nước.

5. Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

6. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ được quy định trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

 

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

 

Điều 9. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng thống nhất quản lý nhà nước về tài sản nhà nước và có trách nhiệm sau đây:

1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại trường.

2. Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng phòng học, phòng làm việc, xe ô tô và các tài sản khác có giá trị lớn, trang bị phổ biến tại trường.

3. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

4. Hằng năm báo cáo các cấp thẩm quyền về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 10. Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Tham mưu Hiệu trưởng ban hành văn bản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Lập và quản lý hồ sơ tài sản nhà nước; hạch toán, ghi chép tài sản; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản và pháp luật về kế toán, thống kê.

3. Hướng dẫn các đơn vị trong trường về áp dụng các văn bản, hồ sơ sổ sách, biểu mẫu về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do các cấp thẩm quyền ban hành. Giúp Hiệu trưởng xây dựng và ban hành mẫu văn bản, hồ sơ sổ sách, biểu mẫu cần thiết về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để áp dụng thống nhất trong toàn trường.

4. Tham mưu tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

5. Tham mưu kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

6. Giúp Hiệu trưởng thực hiện báo cáo các cấp thẩm quyền về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 11. Trách nhiệm của Phòng Hành chính-Quản trị

1. Tham mưu Hiệu trưởng ban hành văn bản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo vệ tài sản nhà nước trong toàn trường.

3. Tham mưu tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

4. Tham mưu kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

5. Giúp Hiệu trưởng thực hiện báo cáo các cấp thẩm quyền về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 12. Trách nhiệm của Phòng Thanh tra

1. Giúp Hiệu trưởng giám sát việc ban hành và thi hành các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Tham mưu kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản

1. Phổ biến các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đến toàn thể cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên trong đơn vị.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, nội quy, quy định cụ thể quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

3. Đề xuất đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu huỷ tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

            4. Lập và quản lý hồ sơ về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định.

5. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

6. Phối hợp kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Điều 14. Trách nhiệm của cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản

1. Thực hiện đúng kế hoạch, nội quy, quy định cụ thể quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

2. Đề xuất đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán, liên doanh, liên kết, cho thuê, tiêu huỷ tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

3. Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

            4. Lập và quản lý hồ sơ về tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

5. Phối hợp kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

 

Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNGTÀI SẢN NHÀ NƯỚC

 

Điều 15. Sử dụng tài sản nhà nước

1. Tài sản nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, công năng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

2. Không được sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích cá nhân, cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác.

3. Đối với các tài sản dùng chung (thư viện, nhà khách, ký túc xá, khu tập thể giảng viên, nhà tập đa năng, phòng họp, phòng lưu trữ, nhà kho, phòng thí nghiệm, phòng học thực hành, ô tô, máy phô tô...) đơn vị được giao trực tiếp quản lý phải ban hành nội quy/quy định sử dụng, hướng dẫn sử dụng, chế độ bảo quản trình Hiệu trưởng phê duyệt để áp dụng. Đối với những nơi có thiết bị kỹ thuật cao phải có thêm sổ nhật ký theo dõi sử dụng, sửa chữa, bảo dưỡng.

            4. Không được đưa tài sản đã giao trách nhiệm cho đơn vị, cá nhân quản lý ra khỏi trường. Trường hợp đưa ra khỏi trường phục vụ công việc chung phải có kế hoạch sử dụng được Hiệu trưởng phê duyệt.

            5. Trường hợp xảy ra hư hỏng, các đơn vị, cá nhân có liên quan phải kịp thời báo cáo Phòng Hành chính-Quản trị để xử lý.

6. Trường hợp xảy ra bị phá hoại, mất mát, các đơn vị, cá nhân có liên quan phải báo ngay cho nhân viên bảo vệ / cơ quan công an nơi gần nhất / Phòng Hành chính-Quản trị / Ban Giám hiệu để xem xét giải quyết, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 16. Mua sắm tài sản nhà nước

1. Việc mua sắm tài sản nhà nước phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

2. Kinh phí mua sắm tài sản nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Việc mua sắm tài sản nhà nước được thực hiện công khai, theo trình tự, thủ tục do pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan quy định.

4. Hiệu trưởng quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước tại trường;

5. Việc mua sắm tài sản nhà nước được thực hiện theo quy trình như sau:

a) Đơn vị có nhu cầu lập kế hoạch mua sắm tài sản gửi Phòng Hành chính-Quản trị.

b) Phòng Hành chính-Quản trị căn cứ hiện trạng sử dụng, nhu cầu sử dụng của đơn vị; nguồn tài sản hiện có của Trường để có ý kiến đề xuất gửi về Phòng Kế hoạch-Tài chính theo các phương án: Điều chuyển từ đơn vị khác; Sửa chữa; Xuất kho; Mua sắm mới;

c) Phòng Kế hoạch-Tài chính lựa chọn phương án trình Ban Giám hiệu phê duyệt;

d) Phòng Kế hoạch-Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết định của Ban Giám hiệu.

6. Việc mua sắm các loại tài sản phải qua đấu thầu được thực hiện theo các quy định pháp luật về đấu thầu.

Điều 17. Thuê tài sản phục vụ hoạt động của Nhà trường

1. Trường được thuê tài sản để phục vụ hoạt động chung trong các trường hợp sau đây:

a) Khi chưa có tài sản để làm việc hoặc chưa được giao ngân sách đầu tư xây dựng, mua sắm;

b) Việc thuê tài sản có hiệu quả hơn việc đầu tư xây dựng, mua sắm.

2. Số lượng, chủng loại tài sản được thuê phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức, chế độ; giá thuê được xác định theo cơ chế thị trường.

3. Kinh phí thuê tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Việc thuê tài sản được thực hiện theo quy trình như sau:

a) Đơn vị có nhu cầu lập kế hoạch thuê tài sản gửi Phòng Kế hoạch-Tài chính;

b) Phòng Kế hoạch-Tài chính đề xuất ý kiến trình Ban Giám hiệu phê duyệt;

c) Phòng Kế hoạch-Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết định của Ban Giám hiệu.

Điều 18. Bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước

1. Tài sản nhà nước tại trường phải được kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật.

2. Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản nhà nước do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Các đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng tài sản để kéo dài tuổi thọ và công năng hoạt động.

4. Hàng năm, các đơn vị liên quan lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa tài sản, trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện theo kế hoạch và quy định hiện hành.

5. Trong quá trình sử dụng các trang thiết bị, phương tiện làm việc nếu có hư hỏng cần sửa chữa, Trưởng đơn vị đề nghị sửa chữa.

Đối với các tài sản dùng chung, người sử dụng trực tiếp báo cáo tình hình hư hỏng cần sửa chữa, hoặc phản ánh tình trạng hư hỏng thông qua Sổ nhật ký theo dõi sử dụng tài sản, trang thiết bị. Đơn vị quản lý tài sản làm các thủ tục sửa chữa theo quy định.

            6. Quy trình thực hiện sửa chữa, chuyển đổi công năng sử dụng, cải tạo, nâng cấp tài sản:

a) Đơn vị có nhu cầu lập tờ trình gửi Phòng Hành chính-Quản trị;

b) Phòng Hành chính-Quản trị và Phòng Kế hoạch-Tài chính xem xét, đánh giá hiện trạng tài sản trạng và có ý kiến đề xuất trình Ban Giám hiệu quyết định;

c) Các đơn vị liên quan triển khai quyết định của Ban Giám hiệu;

            d) Các đơn vị liên quan cập nhật tình trạng tài sản vào hệ thống sổ sách theo dõi theo quy định.

            Điều 19. Lập, quản lý hồ sơ tài sản nhà nước

1. Đơn vị, cá nhân được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước phải lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Phòng Kế hoạch-Tài chính chịu trách nhiệm giới thiệu và xây dựng các hồ sơ, biểu mẫu về quản lý, lưu trữ hồ sơ tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật để sử dụng trong toàn trường.

3. Phòng Kế hoạch-Tài chính quản lý chung về mặt giá trị tài sản, có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ gốc của tài sản; thực hiện quản lý trên sổ kế toán tài sản theo quy định.

4. Phòng Hành chính-Quản trị quản lý chung về mặt hiện vật, có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, sổ sách về mặt kỹ thuật của tài sản; thực hiện quản lý hồ sơ lý lịch trong quá trình sử dụng từng loại tài sản.

5. Các đơn vị, cá nhân được giao quản lý và sử dụng tài sản: Quản lý tài sản được giao theo biên bản giao, nhận tài sản và sổ theo dõi tài sản. Đơn vị phải giao cho từng cá nhân phụ trách từng loại tài sản.

6. Đối với tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký quản lý sử dụng, sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc tiếp nhận tài sản, Phòng Hành chính-Quản trị phối hợp Phòng Kế hoạch-Tài chính thực hiện hoặc hướng dẫn các đơn vị liên quan đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước với cơ quan tổ chức đăng ký tài sản.

7. Đối với tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký lưu hành, đăng ký kiểm định, Phòng Hành chính-Quản trị phối hợp Phòng Kế hoạch-Tài chính thực hiện hoặc hướng dẫn các đơn vị, cá nhân được giao quản lý tài sản lập hồ sơ xin cấp phép sử dụng và định kỳ đăng ký kiểm định theo quy định của Nhà nước.

8. Đối với tài sản dùng chung, khi giao tài sản, Nhà trường làm rõ trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của đơn vị được giao trực tiếp quản lý tài sản và của các đơn vị liên quan.

Điều 20. Hạch toán tài sản nhà nước

1. Tài sản nhà nước phải được hạch toán kịp thời, đầy đủ cả về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật về chế độ kế toán, thống kê.

2. Phòng Kế hoạch-Tài chính giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác hạch toán tài sản nhà nước tại trường.

Điều 21. Thu hồi tài sản nhà nước

1. Hiệu trưởng có thẩm quyền quyết định thu lại tài sản nhà nước đã giao cho các đơn vị, cá nhân quản lý, sử dụng.

2. Tài sản nhà nước bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

a) Không sử dụng; không còn nhu cầu sử dụng hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi chức năng, nhiệm vụ và các nguyên nhân khác;

b) Sử dụng sai mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức, chế độ;

c) Các trường hợp khác theo quy định của Hiệu trưởng.

3. Tài sản nhà nước bị thu hồi được điều chuyển theo quy định tại Điều 22 hoặc được bán theo quy định tại Điều 24 của Quy chế này.

4. Quy trình thu hồi tài sản

a) Khi phát sinh tài sản thuộc trường hợp thu hồi, đơn vị, cá nhân quản lý, sử dụng tài sản có văn bản đề nghị xử lý gửi Phòng Hành chính-Quản trị;

b) Căn cứ đề nghị của đơn vị, Phòng Hành chính-Quản trị đề nghị xử lý tài sản gửi về Phòng Kế hoạch-Tài chính theo các hình thức sau: Điều chuyển cho đơn vị khác trong Trường có nhu cầu; Thu hồi nhập kho để quản lý; Bán để thu hồi tiền;

c) Trường hợp đơn vị, cá nhân quản lý, sử dụng tài sản không thực hiện đề xuất xử lý tài sản thuộc diện thu hồi, Phòng Hành chính-Quản trị / Phòng Kế hoạch-Tài chính có quyền đề nghị thu hồi tài sản;

d) Phòng Kế hoạch-Tài chính đề xuất phương án tối ưu trình Hiệu trưởng quyết định;

đ) Phòng Kế hoạch-Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết định của Ban Giám hiệu;

e) Các đơn vị liên quan ghi chép, hạch toán sổ sách kế toán; quản lý tài sản theo đúng quy định.

Điều 22. Điều chuyển tài sản nhà nước

            1. Tài sản nhà nước được điều chuyển trong các trường hợp sau đây:

            a) Từ nơi thừa sang nơi thiếu;

            b) Để mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn.

2. Hiệu trưởng quyết định việc điều chuyển tài sản nhà nước giữa các đơn vị trực thuộc và các trường hợp đặc biệt.

3. Quy trình điều chuyển tài sản

a) Khi phát sinh tài sản thuộc trường hợp điều chuyển, đơn vị, cá nhân quản lý, sử dụng tài sản có văn bản đề nghị xử lý gửi Phòng Hành chính-Quản trị;

b) Căn cứ đề nghị của đơn vị, Phòng Hành chính-Quản trị phối hợp Phòng Kế hoạch-Tài chính đề xuất phương án điều chuyển tài sản (theo các hình thức sau: Điều chuyển cho đơn vị khác trong Trường có nhu cầu; Thu hồi nhập kho để quản lý; Bán để thu hồi tiền) trình Hiệu trưởng quyết định;

c) Trường hợp đơn vị, cá nhân quản lý, sử dụng tài sản không thực hiện đề xuất điều chuyển tài sản thuộc trường hợp điều chuyển, Phòng Hành chính-Quản trị / Phòng Kế hoạch-Tài chính có quyền đề nghị điều chuyển tài sản;

d) Phòng Hành chính-Quản trị và Phòng Kế hoạch-Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quyết định của Ban Giám hiệu;

đ) Các đơn vị liên quan ghi chép, hạch toán sổ sách kế toán; quản lý tài sản theo đúng quy định.

Điều 23. Thanh lý tài sản nhà nước

1. Tài sản nhà nước được thanh lý trong các trường hợp sau đây:

a) Tài sản hết hạn sử dụng;

b) Tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả;

c) Trụ sở làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Hiệu trưởng quyết định thanh lý tài sản nhà nước.

3. Tài sản nhà nước được thanh lý theo các phương thức: Bán tài sản; Phá dỡ, hủy bỏ tài sản. Việc thanh lý theo hình thức bán tài sản nhà nước được thực hiện công khai, theo cơ chế thị trường.

4. Tiền thu được từ việc thanh lý tài sản nhà nước, sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan đến việc thanh lý tài sản được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

5. Quy trình thanh lý tài sản

a) Khi có tài sản thuộc trường hợp thanh lý theo quy định, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản gửi đề nghị thanh lý tài sản về Phòng Hành chính-Quản trị;

b) Phòng Hành chính-Quản trị chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính và đơn vị đề nghị thanh lý tài sản kiểm tra thực tế những tài sản được đề nghị thanh lý;

c) Phòng Hành chính-Quản trị lập hồ sơ đề nghị thanh lý trình Ban Giám hiệu. Hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị của đơn vị có tài sản thuộc trường hợp thanh lý;

- Biên bản kiểm tra thực tế những tài sản được đề nghị thanh lý;

- Tờ trình của Phòng Hành chính-Quản trị về việc thanh lý tài sản; danh mục tài sản thanh lý;

- Đối với các loại tài sản mà pháp luật quy định khi thanh lý cần có ý kiến của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này;

d) Ban Giám hiệu phê duyệt tờ trình của Phòng Hành chính-Quản trị; Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý tài sản;

đ) Hội đồng thanh lý tài sản tổ chức thực hiện thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật;

    e) Phòng Kế hoạch-Tài chính thực hiện các thủ tục về kế toán tài sản. Đơn vị có tài sản thanh lý ghi giảm tài sản, giá trị tài sản trên sổ sách theo dõi tại đơn vị.

Điều 24. Bán tài sản nhà nước

1. Bán tài sản nhà nước là việc chuyển giao quyền sở hữu tài sản nhà nước cho tổ chức, cá nhân để nhận khoản tiền tương ứng.

2. Tài sản nhà nước được bán trong các trường hợp sau đây:

a) Không còn nhu cầu sử dụng hoặc việc sử dụng không có hiệu quả, trừ trường hợp tài sản không được bán theo quy định của pháp luật;

b) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3. Việc bán tài sản nhà nước được thực hiện công khai, theo cơ chế thị trường.

4. Tiền thu được từ việc bán tài sản nhà nước, sau khi trừ các chi phí hợp lý liên quan đến việc bán tài sản được quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

5. Quy trình bán tài sản: Thực hiện như Quy trình thanh lý tài sản. 

Đối với các tài sản không thuộc thẩm quyền bán của Hiệu trưởng, Hiệu trưởng đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.  

Điều 25. Tiêu huỷ tài sản nhà nước

1. Tiêu huỷ tài sản nhà nước là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xóa bỏ sự tồn tại của tài sản nhà nước.

2. Tài sản nhà nước bị tiêu huỷ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật.

3. Kinh phí tiêu huỷ tài sản nhà nước do nhà trường bảo đảm.

4. Quy trình tiêu hủy tài sản

a) Khi có tài sản thuộc trường hợp tiêu hủy theo quy định, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản gửi đề nghị tiêu hủy tài sản về Phòng Hành chính-Quản trị ;

b) Phòng Hành chính-Quản trị chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính, Phòng Tổ chức cán bộ và đơn vị đề nghị tiêu hủy tài sản kiểm tra thực tế những tài sản được đề nghị tiêu hủy;

c) Phòng Hành chính-Quản trị lập hồ sơ đề nghị tiêu hủy trình Ban Giám hiệu. Hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị của đơn vị có tài sản thuộc trường hợp tiêu hủy;

- Biên bản kiểm tra thực tế những tài sản được đề nghị tiêu hủy;

- Tờ trình của Phòng Hành chính-Quản trị về việc tiêu hủy tài sản; danh mục tài sản tiêu hủy;

- Đối với các loại tài sản mà pháp luật quy định khi tiêu hủy cần có ý kiến của các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này;

d) Ban Giám hiệu phê duyệt tờ trình của Phòng Hành chính-Quản trị; Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy tài sản;

đ) Hội đồng tiêu hủy tài sản tổ chức thực hiện tiêu hủy tài sản theo quy định của pháp luật;

    e) Phòng Kế hoạch-Tài chính thực hiện các thủ tục về kế toán tài sản. Đơn vị có tài sản thanh lý ghi giảm tài sản, giá trị tài sản trên sổ sách theo dõi tại đơn vị;

g) Đối với các tài sản không thuộc thẩm quyền tiêu hủy của Hiệu trưởng, Hiệu trưởng đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định.  

Điều 26. Kiểm kê, báo cáo tài sản nhà nước

1. Phòng Hành chính-Quản trị, Phòng Kế hoạch-Tài chính và các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước giúp Hiệu trưởng thực hiện việc kiểm kê, báo cáo số lượng, giá trị, tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và khi có yêu cầu của các cấp thẩm quyền.

2. Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện việc kiểm kê, báo cáo số lượng, giá trị, tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý khi có yêu cầu của Hiệu trưởng.

Điều 27. Công khai việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

1. Việc công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện đối với các loại tài sản sau: nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng, phương tiện đi lại, tài sản được quy định là tài sản cố định (hữu hình); tài sản là hàng viện trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước được giao cho đơn vị quản lý, sử dụng.

2. Nguyên tắc công khai: Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin về quản lý, sử dụng tài sản công khai, phù hợp với từng đối tượng cung cấp và tiếp nhận thông tin.

3. Nội dung công khai:

a) Công khai quy chế về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

b) Công khai kinh phí, kế hoạch đầu tư, mua sắm, trang bị tài sản nhà nước;

c) Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

d) Công khai việc điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác đối với tài sản nhà nước;

đ) Công khai việc quản lý, sử dụng các tài sản được viện trợ, quà biếu, tặng cho.

4. Hình thức công khai

a) Việc công khai quản lý, sử dụng tài sản được thực hiện thông qua các hình thức sau:

- Công bố trong các kỳ họp thường niên của đơn vị;

- Niêm yết công khai tại các bảng tin của đơn vị;

- Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Đưa lên trang thông tin điện tử của đơn vị.

b) Căn cứ vào nội dung công khai, đối tượng công khai, mục đích công khai, thời điểm công khai và điều kiện thực tế của đơn vị; Hiệu trưởng quyết định hình thức công khai đối với các nội dung thực hiện công khai theo đúng các quy định hiện hành.

5. Phòng Kế hoạch-Tài chính giúp Hiệu trưởng, chủ trì thực hiện việc công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại trường.

Điều 28. Xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

1. Các hành vi vi phạm được xác định và được xử lý theo các quy định hiện hành.

2. Quy trình xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước:

a) Khi có vụ việc vi phạm xảy ra, các cá nhân và đơn vị liên quan cần tiến hành lập hồ sơ vụ việc, gồm những văn bản chính như sau:

- Biên bản về vụ việc (hoặc văn bản điều tra/khám nghiệm hiện trường/kết luận của cơ quan có thẩm quyền);

- Biên bản đánh giá sơ bộ tác động/mức độ gây thiệt hại của vụ việc vi phạm;

- Các bản tường trình của cá nhân và tập thể có liên quan;

- Hồ sơ kinh tế-kỹ thuật (nếu có) của trang thiết bị/tài sản liên quan vụ việc;

- Các văn bản khác có liên quan (nếu có).

b) Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tham mưu Hiệu trưởng thành lập hội đồng xử lý vụ việc theo quy định.

Điều 29. Khen thưởng trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Các đơn vị, cá nhân có thành tích trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Nhà trường xét khen thưởng theo quy định hiện hành của đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng.

 

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 30. Tổ chức thực hiện

1. Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này trong đơn vị mình.

2. Phòng Hành chính-Quản trị chủ trì theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện và đề xuất với Hiệu trưởng điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy chế này khi cần thiết.

 

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

TRẦN VĂN CHƯƠNG 


[Trở về]   

Các tin khác:
   Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Phú Yên
   Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Phú Yên
   Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử của Trường Đại học Phú Yên
   Quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô của Trường Đại học Phú Yên


 
 
Những hoạt động Trường Đại học Phú Yên năm học 2015 - 2016
THÔNG TIN CẦN BIẾT
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312