CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Bào đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020"

UBND TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

 


         Số: 127/KH-ĐHPY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

 

Tuy Hòa, ngày  24  tháng 3 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phong trào thi đua

“Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 - 2020”

                                                                             

 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục – Đào tạo, về việc tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 – 2020,

Trường Đại học Phú Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016- 2020” như sau:

 

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông cho toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVCNV) và sinh viên trong việc tự giác tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông;

- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, ý thức thái độ khi tham gia giao thông trong CBVCNV và sinh viên, nhằm hạn chế vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn và vi phạm an toàn giao thông.

 

2. Yêu cầu

- Thi đua thực hiện việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải được phát động với những nội dung thiết thực, cụ thể phù hợp với tình hình đặc điểm của trường; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền; giáo dục an toàn giao thông sâu rộng đến từng CBVCNV và sinh viên.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa nhà trường với các ban ngành, đoàn thể của địa phương trong triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng “Văn hóa giao thông”.

- Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nhắc nhở, giáo dục kịp thời những trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

 

II. Chỉ tiêu, nội dung phong trào thi đua hàng năm

1. Chỉ tiêu

- 100% CBVCNV và sinh viên được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; ký cam kết với nhà trường trong việc nghiên túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông, không giao xe máy cho người chưa có giấy phép lái xe.

- 100% CBVCNV và sinh viên nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông; không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.

- 100% CBVCNV và sinh viên được phổ biến, giáo dục “Văn hóa giao thông” theo tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHYYDL ngày 9/10/2013 cảu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn xây dựng cổng  trường an toàn, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

 

2. Nội dung thi đua

- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 88 NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 cuả Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn  2030 và Nghị quyết của Liên hiệp quốc về “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ” giai đoạn 2011- 2020.

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về giáo dục an toàn giao thông trường học theo chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên trong các dịp cao điểm hàng năm.

- Tích cực hưởng ứng các cuộc thi, phong trào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho CBVCNV và sinh viên.

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có “Văn hóa”;

- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho CBVCNV và sinh viên.

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của địa phương để triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ phòng, chống ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm.

 

 

III. Tổ chức thực hiện

- Xây dựng kế hoạch hoạt động và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên để tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo từng năm học.

- Đưa việc triển khai phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào tiêu chí đánh giá thi đua và xét kết quả rèn luyện đối với CBVCNV và sinh viên.

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm./.

 

Nơi nhận :

- Ban ATGT tỉnh (để báo cáo);
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Các đơn vị, đoàn thể (để thực hiện);
- Lưu VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Định 

 

UBND TỈNH PHÚ YÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN

 


Số: 126/KH-ĐHPY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

 

Tuy Hòa, ngày 24  tháng 3 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức phong trào thi đua

“Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016”

                                                                             

 

Căn cứ Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Bộ Giáo dục – Đào tạo, về việc tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016 – 2020, Kế hoạch số 02/KH-BATGT ngày 10/3/2016 của Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016,

Trường Đại học Phú Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016” như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ; chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cộng đồng trong cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVCNV) và sinh viên trong đơn vị.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho CBVCNV và sinh viên toàn trường.

- Góp phần ngăn chặn và đẩy lùi hậu quả tai nạn giao thông trên địa bàn và giao thông trong cộng đồng; bảo vệ tài sản và tính mạng cá nhân, người khác; xây dựng xã hội văn minh.

2. Yêu cầu

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục sâu, rộng, thường xuyên hiệu quả và sát đối tượng, điều kiện của nhà trường.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện an toàn giao thông trong CBVCNV và sinh viên.

- Các đơn vị, các lớp sinh viên chủ động tổ chức phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

- Tổ chức tổng kết hoạt động, rút kinh nghiệm, góp ý, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Từng bước xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tuỳ tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông góp phần xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện.

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường với các cấp chính quyền trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

- Giảm thiểu tối đa, tiến tới không có CBVCNV và sinh viên vi phạm an toàn giao thông.

- Giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên biết cách phòng tránh và bảo vệ bản thân khỏi các tai nạn, thương tích, biết cách tự sơ cứu cho bản thân và người khác.

2. Chỉ tiêu

- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của nhà trường.

- 100% CBVCNV và sinh viên được phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; ký cam kết với nhà trường trong việc nghiên túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông.

- 100% CBVCNV và sinh viên ký cam kết với nhà trường trong việc không giao xe máy cho người chưa có giấy phép lái xe.

- 100% CBVCNV và sinh viên nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện tham gia giao thông; không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.

- 100% CBVCNV và sinh viên được phổ biến, giáo dục “Văn hóa giao thông”theo tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ ban hành theo Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 9/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về giáo dục an toàn giao thông trường học theo chỉ đạo của Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên trong các dịp cao điểm hàng năm.

- Tích cực hưởng ứng các cuộc thi, phong trào tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

- Cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, biết cách ứng phó với các tình huống, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; hình thành thế hệ trẻ tham gia giao thông có “Văn hóa”.

- Đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho CBVCNV và sinh viên.

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh để tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo từng năm học. Tuyên truyền và phổ biến cho CBVCNV và sinh viên tất cả các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện luật ATGT. Cung cấp cho CBVCNV và sinh viên về tình hình vi phạm ATGT, tình hình thương tích, tai nạn... Giúp CBVCNV và sinh viên nâng cao nhận thức và thực hiện tốt ATGT, phòng chống tai nạn, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cũng như các quy định khác của pháp luật.

- Triển khai các panô, áp phích, khẩu hiệu ở những nơi dễ quan sát, đảm bảo hiệu quả cao trong giáo dục ATGT.

2. Tổ chức các hoạt động thi đua

- Tổ chức phát động trong Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên phong trào gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Nói không với vi phạm trật tự ATGT”.

- Tổ chức cho CBVCNV và sinh viên ký cam kết với nhà trường trong việc: nghiên túc chấp hành các quy định về an toàn giao thông; không giao xe máy cho người chưa có giấy phép lái xe; nghiêm túc thực hiện quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển phương tiện giao thông tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia; thực hiện mặc áo phao khi đi đò.

3. Công tác khen thưởng, kỷ luật

- Khen thưởng động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua bảo đảm TTATGT và thực hiện nghiêm túc TTATGT để làm gương cho các cá nhân, tập thể khác noi theo.

- Xử lý nghiêm những CBVCNV và sinh viên vi phạm TTATGT. Gắn việc thực hiện an toàn giao thông khi bình xét thi đua và xét kết quả rèn luyện trong năm học.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện TTATGT do Hiệu trưởng làm trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn thanh niên làm phó trưởng ban, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên làm ủy viên thường trực. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo Kế hoạch này.

2. Các đơn vị, đoàn thể tổ chức lồng ghép giáo dục ATGT, phòng chống tai nạn thương tích trong các môn học có liên quan và các hoạt động ngoại khóa.

3. Các đoàn thể chủ trì tổ chức các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa về ATGT trong nhà trường và tham gia các hoạt động do Ban ATGT tỉnh tổ chức.

4. Giao cho Phòng Công tác học sinh, sinh viên theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này,  tham mưu Ban chỉ đạo tổ chức sơ kết vào cuối mỗi học kỳ và tổng kết vào cuối năm học và thực hiện các báo cáo về Bộ Giáo dục & Đào tạo và Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:

- Ban ATGT tỉnh (để báo cáo);
- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Các đơn vị, đoàn thể, các lớp sinh viên (để thực hiện);
- Lưu VT.

 KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Nguyễn Định

 


[Trở về]    
 
Những hoạt động Trường Đại học Phú Yên năm học 2015 - 2016
THÔNG TIN CẦN BIẾT
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312