CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
Kế hoạch cải cách hành chính Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2020

        UBND TỈNH PHÚ YÊN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Số:  173 /KH-ĐHPY                                                            Phú Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính Trường Đại học Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020

 


           

Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Phú Yên;

Trường Đại học Phú Yên đề ra kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020 như sau:

 

            I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu

a) Thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

b) Gắn kết công tác cải cách hành chính của các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi tắt là đơn vị) trong trường, tăng cường trách nhiệm của cá nhân, đơn vị, và người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ cho mục tiêu phát triển nhà trường đến năm 2020.

 

2. Yêu cầu

a) Nâng cao chất lượng toàn diện triển khai cải cách hành chính tại Trường Đại học Phú Yên, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

b) Gắn kết chặt chẽ cải cách hành chính với việc triển khai các nhiệm vụ, đề án, dự án; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 chất lượng, hiệu quả.

c) Đôn đốc triển khai có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn cải cách hành chính với cải thiện môi trường làm việc và nâng cao hiệu quả công tác quản trị và hành chính của nhà trường.

d) Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; người đứng đầu các đơn vị cần chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

 

II. NỘI DUNG

            1. Cải cách thể chế

            a) Nâng cao chất lượng soạn thảo và ban hành văn bản, đảm bảo tính thống nhất, hợp pháp và có tính khả thi cao.

            b) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của UBND tỉnh.

c) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy định về dân chủ cơ sở, trọng tâm là bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVCNV) và sinh viên.

 

            2. Cải cách thủ tục hành chính

            a) Đơn giản hóa các thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong các hoạt động của nhà trường.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố. Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính bằng các hình thức thích hợp. Duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu của nhà trường về thủ tục hành chính.

c) Cải cách thủ tục hành chính trong nội bộ các đơn vị, giữa các đơn vị với nhau.

d) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

 

            3. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị theo đúng quy định của Trung ương, khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

b) Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 19/5/2015 của UBND Tỉnh về thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. 

            c) Tiếp tục phân cấp và ủy quyền cho các đơn vị, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

            d) Tổ chức lấy ý kiến, phản ánh của người học, của các cá nhân và tổ chức có liên quan để tiếp tục cải tiến và nâng cao hiệu quả phục vụ.

 

            4. Xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên

a) Tiếp tục xây dựng đội ngũ CBVCNV có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành nhiệm vụ, phục vụ sự phát triển nhà trường.

b) Thực hiện tuyển dụng CBVCNV đúng quy trình, thẩm quyền, trách nhiệm; đảm bảo tuyển dụng người vào làm việc trong nhà trường đúng theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

c) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng CBVCNV, góp phần xây dựng đội ngũ CBVCNV chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực; đáp ứng yêu cầu phục vụ người học, phục vụ sự phát triển nhà trường.

d) Tổ chức thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại CBVCNVtheo các quy định của pháp luật, gắn với khen thưởng, kỷ luật và các hình thức bổ nhiệm.

đ) Áp dụng công nghệ thông tin, các mô hình, phương pháp, công nghệ hiện đại trong các hoạt động thi tuyển dụng, đánh giá CBVCNV.

            e) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các nội quy, quy định về tác phong, lề lối làm việc, kỷ luật lao động... nhằm góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính.

 

5. Cải cách tài chính

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính của nhà trường.

b) Đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhà trường.

 

6. Hiện đại hóa hành chính

            a) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hành chính.

b) Thường xuyên nâng cấp trang thông tin điện tử của nhà trường theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với yêu cầu hiện nay.

c) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về cải cách hành chính; tiếp nhận, xử lý nhanh các thắc mắc, kiến nghị của người học, các cá nhân và tổ chức liên quan.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Tổ chức cán bộ

a) Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch cải cách hành chính của Trường Đại học Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020.

b) Chủ trì, phối hợp với Phòng Thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá các đơn vị về thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của nhà trường.

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về Sở Nội vụ và UBND Tỉnh theo yêu cầu.

 

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Tham mưu Ban Giám hiệu phân bổ kinh phí hoạt động triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính của nhà trường và của các đơn vị theo quy định.

 

3. Các đơn vị

Trên cơ sở những nhiệm vụ cụ thể tại Kế hoạch cải cách hành chính của Trường Đại học Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020 và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Trưởng các đơn vị cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị để thực hiện; định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết theo quy định.

 

Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính của Trường Đại học Phú Yên giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ để tổng hợp, báo cáo Ban Giám hiệu xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           KT.HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng, các PHT (để chỉ đạo);                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);                                                              (Đã ký)                    

- Lưu VT.                                                                                                  TS. Nguyễn Định

                                                                                                 


[Trở về]   

Các tin khác:
   Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Bào đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020"


 
 
Những hoạt động Trường Đại học Phú Yên năm học 2015 - 2016
THÔNG TIN CẦN BIẾT
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312