CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Trường ĐHPY

        UBND TỈNH PHÚ YÊN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Số: 108/KH-ĐHPY                                                            Phú Yên, ngày 18 tháng 3 năm  2016

 

KẾ HOẠCH

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

năm 2016 của Trường Đại học Phú Yên

 

 


            Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016,

 

            Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Trường Đại học Phú Yênnhư sau:

 

 

            A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            I. Mục đích

            1. Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) đúng quy định của Luật THTK, CLP và các quy định của Nhà nước về THTK, CLP.

   2. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVCNV) và sinh viên (SV) về THTK, CLP.

   3. Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và trong sử dụng các nguồn lực hiện có để phát triển nhà trường, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho CBVCNV.

   4. Ngăn chặn và hạn chế tối đa tình trạng lãng phí các nguồn lực của nhà trường.

   5. Làm cơ sở để các đơn vị trực thuộc và đoàn thể (sau đây gọi chung là đơn vị) xây dựng kế hoạch cụ thể về THTK, CLP thực hiện trong phạm vi quản lý của đơn vị; đưa việc THTK, CLP thành nhiệm vụ thường xuyên của các tập thể và cá nhân trong toàn trường.

 

            II. Yêu cầu

1. THTK, CLP phải được quán triệt từ chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách và được thể chế hoá bằng các văn bản quản lý, hướng dẫn cụ thể của nhà trường.

2. THTK, CLP phải căn cứ vào định mức, tiêu chuẩn, chế độ và quy định của pháp luật. Xác định các nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể thực hiện THTK, CLP trong các hoạt động của nhà trường.

3. THTK, CLP phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị; trên cơ sở phân cấp quản lý đồng thời với việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của CBVCNV và SV trong nhà trường.

4. Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong việc THTK, CLP.

5. Có chế độ khen thưởng, xử l‎ý vi phạm rõ ràng, nghiêm minh, kịp thời và công khai.

 

B. CÁC LĨNH VỰC TRỌNG TÂM TRONG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

1.      Ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

2.THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, sử dụng quản lý ngân sách

3. THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của đơn vị

4. THTK, CLP trong đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng

5. THTK, CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

 

            C. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

            I. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch THTK, CLP năm 2016

            1. Tháng 3/2016, ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Trường Đại học Phú Yên.

            2. Trên cơ sở Kế hoạch của nhà trường, các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể về THTK, CLP thực hiện trong phạm vi đơn vị.

 

            II. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về THTK, CLP

            1. Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về THTK, CLP đến toàn thể CBVCNV và SV trong nhà trường.

            2. Nội dung tuyên truyền: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 ngày 29/11/2005; các văn bản về THTK, CLP của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Yên; Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 của Trường Đại học Phú Yên.

            3. Hình thức tuyên truyền: Trên website của nhà trường; thông qua các đợt sinh hoạt tập trung như Tuần sinh hoạt công dân, HSSV đầu năm; hội nghị CBVC; chào cờ đầu tháng; sinh hoạt hội họp của các đơn vị.

   4. Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt trong việc THTK, CLP; kịp thời phê bình,  xử lý các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm, gây lãng phí.

 

            III. Xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, quy trình nghiệp vụ; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở THTK, CLP

   1. Tiến hành rà soát toàn bộ các văn bản hiện có; ban hành những quy định còn thiếu; bổ sung, sửa đổi những điểm trong các văn bản đã ban hành không còn phù hợp với tình hình hiện tại; sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các tiêu chuẩn, định mức, chế độ, tạo điều kiện cho việc thực hiện và giám sát THTK, CLP.

   2. Việc sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức, chế độ phải phù hợp với yêu cầu thực tế, các quy định hiện hành và khả năng tài chính của nhà trường.

            3. Trong tháng 4/2016 hoàn thành điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của trường (Ban hành theo Quyết định số 270/QĐ-ĐHPY ngày 28/5/2014).

 

            IV. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về THTK, CLP

            1. Các đơn vị trực thuộc thực hiện công khai thông tin theo quy định về các lĩnh vực phụ trách và báo cáo công khai thông tin khi có yêu cầu.

            2. Ban Thanh tra nhân dân và Phòng Thanh tra thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm các quy định về THTK, CLP.

            3. Ban Thanh tra nhân dân và Phòng Thanh tra xây dựng kế hoạch về kiểm tra, thanh tra công tác THTK, CLP năm 2016 trong toàn trường; tiến hành công tác kiểm tra, thanh tra công tác THTK, CLP của nhà trường năm 2016.

 

            V. Công tác báo cáo đánh giá tình hình, kết quả THTK, CLP trong các lĩnh vực quản lý của nhà trường

            1. Báo cáo chung: Phòng Hành chính-Quản trị chủ trì, hướng dẫn các đơn vị về nội dung báo cáo; các đơn vị báo cáo theo nội dung hướng dẫn; Phòng Hành chính-Quản trị tổng hợp báo cáo, trình Hiệu trưởng phê duyệt, gửi các cấp quản lý theo đúng quy định.

            2. Báo cáo số liệu Kết quả công tác THTK, CLP: Phòng Kế hoạch-Tài chính chủ trì, báo cáo theo biểu mẫu của Bộ Tài chính.

            3. Thời gian thực hiện Báo cáo chung và báo cáo số liệu công tác THTK, CLP năm 2016: Theo hướng dẫn của UBND Tỉnh.

 

            VI. Phân công nhiệm vụ

   1. Các phòng, ban chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, ban hành đầy đủ các văn bản quản lý, quy trình nghiệp vụ; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở THTK, CLP.

            2. Các đơn vị, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng kế hoạch cụ thể về THTK, CLP thực hiện trong phạm vi đơn vị; tuyên truyền rộng rãi trong CBVCNV và SV để nâng cao nhận thức và tăng cường hành động THTK, CLP.

   3. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc CBVCNV và SV thuộc đơn vị mình thực hiện công tác THTK, CLP.

   4. Ban Thanh tra nhân dân, Phòng Thanh tra tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác THTK, CLP.

   5. Khi có yêu cầu, Trưởng các đơn vị có trách nhiệm báo cáo về tình hình THTK, CLP của đơn vị (qua Phòng Hành chính-Quản trị) để tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng và báo cáo cấp trên theo quy định.

 

   D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc THTK, CLP sẽ được khen thưởng theo các quy định hiện hành. Các tập thể, cá nhân vi phạm các quy định về THTK, CLP tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo các quy định hiện hành.

2. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trong đơn vị mình.

3. Phòng Hành chính-Quản trị và Phòng Kế hoạch-Tài chính chủ trì theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch và đề xuất với Hiệu trưởng việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch này khi cần thiết, thực hiện các báo cáo về các cấp quản lý theo đúng quy định.

 

Nơi nhận:                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

- HT, các PHT (để chỉ đạo);                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG                     

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện);                                                           (Đã ký)                       

- Đăng Website Trường,                                                                                

- Lưu VT.                                                                                                TS. Nguyễn Định                                                                                                                                                                                              


[Trở về]   

Các tin khác:
   Kế hoạch cải cách hành chính Trường ĐHPY giai đoạn 2016-2020
   Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Bào đảm trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020"


 
 
Những hoạt động Trường Đại học Phú Yên năm học 2015 - 2016
THÔNG TIN CẦN BIẾT
QUY CHẾ - QUY ĐỊNH
VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH
DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”, ngày 7/5 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Phú Yên đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới trong dạy học ngoại ngữ: Các giải pháp nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người học trong thời kỳ hội nhập”. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy Chương trình giảng dạy tích hợp các hoạt động đa trí tuệ đã tạo được ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên vì theo thống kê có sự khác biệt đáng kể về giá trị trung bình giữa các bài kiểm tra trước và sau tác động. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ trong phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên.

Bài viết làm rõ hàm các khái niệm về năng lực, dạy học theo hướng tiếp cận năng lực, năng lực của giáo viên Tiếng Anh. Qua đó, bài viết chia sẻ quá trình đào tạo sinh viên phạm Tiếng Anh theo hướng tiếp cận năng lực tại Trường Đại học Phú Yên.

Trong Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đang được Bộ GD&ĐT công bố rộng rãi nội dung "tích hợp" môn Lịch sử vào các môn học khác. Ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào?

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312