CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN VÀ KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC SINH VIÊN VÀ HỌC SINH 2017 (10 - 16/4/2017)
   
   
Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
 

       UBND TỈNH PHÚ YÊN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 161/ĐA-ĐHPY                                                     Phú Yên, ngày 08 tháng 4 năm 2016

ĐỀ ÁN

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016;

Trường Đại học Phú Yên xây dựng Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 với các nội dung sau:

II. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Mục đích

- Thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong tuyển sinh theo Quy định tại Điều 34 Luật Giáo dục đại học và mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Thực hiện Quy định về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đảm bảo chất lượng nguồn tuyển sinh phù hợp với các ngành nghề, trình độ đào tạo và điều kiện thực tiễn, cũng như mục tiêu đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

- Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ địa phương, khu vực và cả nước.

- Tổ chức tuyển sinh nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo kết quả tuyển sinh chính xác, khách quan và công bằng.

2. Nguyên tắc

-  Đảm bảo thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành và các văn bản khác có liên quan đến công tác tuyển sinh. Chịu sự giám sát, thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh.

 

- Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Thực hiện chính sách đặc thù trong tuyển sinh đối với khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

- Phương thức tuyển sinh phù hợp với nguồn lực hực hiện tuyển sinh của Trường Đại học Phú Yên. Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.

- Công khai, minh bạch; không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong quá trình tổ chức xét tuyển, thi tuyển; không gây áp lực cho xã hội và tốn kém cho thí sinh.

III. PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

1. Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước (Khối ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên).  

 

2. Điều kiện dự tuyển:

Tính đến thời điểm xét tuyển, đã tốt nghiệp trung học phổ thông (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp (sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học).

Người đã tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa THPT đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

3. Chỉ tiêu: đại học: 600, cao đẳng: 250

4. Phương thức tuyển sinh:

4.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 đối với các ngành trình độ đại học:

* Điều kiện tham gia xét tuyển: Thí sinh thi tại các cụm thi do trường đại học chủ trì và kết quả thi phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD & ĐT quy định.

* Ngành tuyển: Trình độ đại học xét tuyển các ngành sau:

 

STT

Ngành

Mã ngành

Môn xét tuyển

Ghi chú

1

Giáo dục Mầm non

D140202

Toán, Văn,

Năng khiếu mầm non

 

 

2

Giáo dục Tiểu học

D140201

Toán, Lý, Hóa

 

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

 

Văn,  Sử,  Địa

 

Toán, Văn Tiếng Anh

 

3

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

4

Sư phạm Toán học

D140209

Toán,  Lý,  Hóa

 

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

 

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

5

Sư phạm Tin học

D140210

Toán,  Lý,  Hóa

 

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

 

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

6

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Văn, Sử, Địa

 

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

 

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

7

Công nghệ thông tin

D480201

Toán,  Lý,  Hóa

 

Toán,  Lý,  Tiếng Anh

 

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

8

Văn học

D220330

Văn, Sử, Địa

 

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

 

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

9

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

 

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

10

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)

D220113

Văn, Sử, Địa

 

Toán,  Văn,  Tiếng Anh

 

Văn, Sử, Tiếng Anh

 

 

 

 

Toán,  Lý,  Hóa

 

11

Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm)

D440112

Toán,  Hóa,  Sinh

 

 

 

 

Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu đăng kí xét tuyển có ghi rõ đợt xét tuyển (tải tại địa chỉ: www.pyu.edu.vn);

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/ hồ sơ.

* Hồ sơ và lệ phí xét tuyển có thể nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên, số 18 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

* Thời gian đăng ký xét tuyển: Trường Đại học Phú Yên thông báo cụ thể trên website của trường tại địa chỉ: www.pyu.edu.vn cho mỗi đợt xét tuyển.

* Tổ chức thi Năng khiếu Mầm non đối với ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Đại học Phú Yên vào ngày: 23-24/7/2016.  Môn thi Năng khiếu Mầm mon: Đọc diễn cảm, Hát.

 

4.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 trung học phổ thông đối với các ngành trình độ cao đẳng:

STT

Ngành

Mã ngành

Môn xét tuyển

Ghi chú

1

Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành Âm nhạc – Mỹ thuật)

C140221

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm),

Năng khiếu âm nhạc.

 

2

Sư phạm Lịch sử (Chuyên ngành Sử – Giáo dục công dân)

C140218

ĐTB các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).

 

3

Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Kỹ thuật điện)

C140210

 

4

Chăn nuôi

C620105

 

5

Lâm nghiệp

C620201

 

6

Kế toán

C340301

 

7

Quản trị kinh doanh

C340101

 

* Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (tải tại địa chỉ: www.pyu.edu.vn);

- Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. (Học bạ THPT và các giấy tờ chứng nhận khác thí sinh nộp khi trúng tuyển nhập học). Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/hồ sơ

* Hồ sơ và lệ phí xét tuyển có thể nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên, số 18 Trần Phú, Phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện.

* Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ 01/6/2016 đến 31/7/2016.

* Tổ chức thi Năng khiếu Âm nhạc đối với ngành Sư phạm Âm nhạc (Chuyên ngành Âm nhạc – Mỹ thuật) tại Trường Đại học Phú Yên vào ngày: 23-24/7/2016.  Môn thi Năng khiếu Âm nhạc: Thẩm âm – Tiết tấu, Hát.

5. Nguyên tắc xét tuyển

- Chính sách ưu tiên: Trường thực hiện các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (Riêng xét tuyển vào các ngành trình độ cao đẳng, điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được tính bằng 1/3 mức điểm quy định).

- Kết quả xét tuyển dựa vào tổng điểm của 3 môn xét tuyển (đối với trình độ đại học) và điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) và điểm ưu tiên tính từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của từng ngành.

 

6. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án xét tuyển, xét tuyển kết hợp thi tuyển

6.1. Ưu điểm:

- Thí sinh giảm bớt áp lực về thi cử. Thí sinh, gia đình và xã hội giảm được chi phí.

- Đáp ứng nguồn nhân lực và các ngành nghề mà xã hội đang cần.

- Phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của Trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

- Định hướng được việc lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT.

- Đảm bảo chất lượng và năng khiếu theo yêu cầu của ngành.

 

6.2. Nhược điểm:

Thí sinh có thể vừa nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các ngành khác theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia, vừa nộp hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 gây khó khăn cho HĐTS trong việc xác định số lượng thí sinh trúng tuyển.

 

7. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

7.1. Về nhân lực: Đội ngũ giảng viên cơ hữu đến ngày 31/12/2015

Học hàm, học vị

Giáo sư

Phó giáo sư

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Số lượng

0

2

14

111

39

 

7.2. Cơ sở vật chất: tính đến ngày 31/12/2015

 Hạng mục

Diện tích sàn xây dựng (m2)

a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại

6.051,2

b) Thư viện, trung tâm học liệu

1.236

c) Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập

3.808,6

Trường Đại học Phú Yên đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học; 

 

IV. CAM KẾT CỦA NHÀ TRƯỜNG

- Trường Đại học Phú Yên tổ chức tuyển sinh theo quy định của Quy chế và dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát của UBND tỉnh Phú Yên và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường Đại học Phú Yên cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc khách quan. Thông tin tuyển sinh của Trường được công bố rộng rãi, công khai để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát.

 

Căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực của Trường về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ chế và kinh nghiệm quản lý về hoạt động dạy, học, tổ chức thi…, Trường Đại học Phú Yên rất mong Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận cho Trường được tổ chức tuyển sinh theo Đề án như trên, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Trường Đại học Phú Yên góp phần thúc đẩy giáo dục đại học Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập.

 
Danh sách tin tức :
Đề án tuyển sinh đại học cao đẳng chính quy năm 2017 [2017-03-17 17:27:46]
TUYỂN SINH 2017 [2017-03-15 11:08:15]
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 [2017-03-13 10:25:33]
Thông Báo Tuyển Sinh 2016 [2016-07-22 09:09:15]
Thông báo về việc đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy vào Trường Đại học Phú Yên năm 2016 [2016-05-10 15:20:16]
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 [2016-05-05 08:49:00]
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2016 [2016-04-21 14:11:14]
 
   
Xem tiếp    1
   
 
     
    Tin tức tuyển sinh
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
 
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312