Thông báo về việc đăng ký dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (đại học) và Sư phạm Âm nhạc (cao đẳng) vào Trường Đại học Phú Yên năm 2016
 

         UBND TỈNH PHÚ YÊN                  CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        

       Số:  211 /TB-ĐHPY                                             Phú Yên, ngày   06  tháng  5 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (đại học)

và Sư phạm Âm nhạc (cao đẳng) vào Trường Đại học Phú Yên năm 2016

  

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Phú Yên thông báo về việc đăng ký dự thi năng khiếu vào Trường Đại học Phú Yên năm 2016 như sau:

 

1. Ngành tuyển phải thi năng khiếu

- Trình độ đại học hệ chính quy: Ngành Giáo dục Mầm non; mã ngành: D140201.

- Trình độ cao đẳng hệ chính quy: Ngành Sư phạm Âm nhạc (chuyên ngành Âm nhạc – Mỹ thuật); mã ngành: C140221.

 

2. Các môn thi năng khiếu 

- Ngành Giáo dục mầm non: Năng khiếu Mầm non (gồm Đọc diễn cảm, Hát)

- Ngành Sư phạm Âm nhạc: Năng khiếu Âm nhạc (gồm Thẩm âm – Tiết tấu, Hát).

 

3. Thời gian đăng ký, ngày thi năng khiếu

- Thời gian đăng ký dự thi năng khiếu: từ ngày 20/5/2016 đến ngày 20/7/2016.

- Ngày thi năng khiếu Mầm non, Âm nhạc: ngày: ngày 23 và 24/7/2016. Thí sinh có mặt tại Trường Đại học Phú Yên lúc 8 giờ 00 ngày 23/7/2016 để làm thủ tục dự thi.

- Để đăng ký dự thi năng khiếu thí sinh tải mẫu Phiếu đăng ký trên website của Trường Đại học Phú Yên tại địa chỉ: www.pyu.edu.vn.

 

4. Hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký dự thi:

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: Phiếu đăng dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Phú Yên). Lệ phí dự thi năng khiếu: 300.000 đồng/thí sinh.

- Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được gởi theo 3 phương thức sau:

+ Nộp tại các trường THPT, THCS và THPT… Sau đó các trường tổng hợp và chuyển cho Trường Đại học Phú Yên.

+ Gởi qua bưu điện theo đường chuyển phát nhanh.

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên: số 18 Trần Phú, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057. 3843119, 057. 3824446.

 

   Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

- Bộ GD&ĐT (để báo cáo);

- UBND Tỉnh Phú Yên (để báo cáo);

- Hội đồng Tuyển sinh (để thực hiện);

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Ban biên tập Website (để thông báo);           

- Lưu VT, ĐT. 

 

                                                                                                           Trần Văn Chương 

 
Danh sách tin tức :
Thông Báo Tuyển Sinh 2016 [2016-07-22 09:09:15]
Thông báo về việc đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy vào Trường Đại học Phú Yên năm 2016 [2016-05-10 15:20:16]
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 [2016-05-05 08:49:00]
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng liên thông hệ chính quy năm 2016 [2016-04-21 14:11:14]
Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016 [2016-04-13 16:29:32]
 
   
Xem tiếp    1
   
 
     
    Tin tức tuyển sinh
    Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
    Tuyển sinh chính quy 2016 - NV1
    Tuyển sinh chính quy 2016 - Bổ sung đợt 1
    Tuyển sinh chính quy 2016 - Bổ sung đợt 2
 
Bản quyền thuộc về Trường Đại học Phú Yên 2011.
Địa chỉ: 18 Trần Phú - Phường 7 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3843025 - Fax: 057.3842618 - 3842312