Chức năng, Nhiệm vụ

25 tháng 07, 2016

Nhiệm vụ của Phòng Đào tạo

Tổ Đào tạo chính quy

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Trưởng phòng thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo chính quy (kể cả liên thông chính quy) sau đây:

- Căn cứ Chương trình đào tạo toàn khóa, Kế hoạch đào tạo năm học tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch của các khoa; quản lý kế hoạch lao động, điều hòa lao động hệ chính quy của giảng viên và các khoa; tổng hợp, xây dựng và giám sát thời khóa biểu dạy và học của giảng viên và HSSV hệ chính quy.

- Tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động thực hành, thực tập, thực tế…ở các trình độ đào tạo hệ chính quy. Lập kế hoạch, tổ chức học tập, quản lý kết quả Giáo dục quốc phòng-an ninh trình độ đại học và cao đẳng hệ chính quy.

- Tổng hợp và giám sát việc lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo và biên soạn giáo trình phục vụ cho việc dạy học các học phần hệ chính quy.

- Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong việc xây dựng kế hoạch thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp hệ chính quy.

- Tổ chức đánh giá đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy.

- Xây dựng kế hoạch, giám sát việc tổ chức hội giảng của giảng viên và các khoa; tổ chức hội thi nghiệp vụ và các hội thi khác cho sinh viên.

- Quản lý phần mềm đào tạo và quản lý kết quả người học hệ chính quy.

- Đề xuất, tham mưu liên kết đào tạo hệ chính quy và đào tạo sau đại học; phối hợp với các trường liên kết quản lý các lớp sau đại học.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính tham mưu, xây dựng và theo dõi thực hiện định mức kinh phí đào tạo hệ chính quy, liên kết đào tạo hệ chính quy và sau đại học.

- Xây dựng các báo cáo, thống kê về tình hình, quy mô và kết quả đào tạo hệ chính quy để thực hiện chế độ báo cáo theo học kỳ, năm học hoặc khi có yêu cầu của Hiệu trưởng hay cơ quan cấp trên.

- Quản lý, điều hoà phòng học theo đề nghị của các khoa hoặc các đơn vị có nhu cầu.

Tổ Giáo dục thường xuyên

Có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất giúp Trưởng phòng thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ liên quan đến đào tạo hệ vừa làm vừa học sau đây:

- Căn cứ Chương trình đào tạo toàn khóa, Kế hoạch đào tạo năm học tổ chức giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch của các khoa; quản lý kế hoạch lao động, điều hòa lao động hệ VLVH của giảng viên và các khoa; tổng hợp, xây dựng và giám sát thời khóa biểu dạy và học của giảng viên và HSSV hệ VLVH.

- Tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động thực hành, thực tập, thực tế…ở các trình độ đào tạo hệ VLVH. Lập kế hoạch, tổ chức học tập, quản lý kết quả Giáo dục quốc phòng-an ninh trình độ đại học và cao đẳng hệ VLVH.

- Tổng hợp và giám sát việc lựa chọn giáo trình, tài liệu tham khảo và biên soạn giáo trình phục vụ cho việc dạy học các học phần hệ VLVH.

- Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trong việc xây dựng kế hoạch thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp hệ VLVH.

- Tổ chức đánh giá đồ án hoặc khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH.

- Quản lý kết quả người học hệ VLVH.

- Đề xuất, tham mưu liên kết đào tạo hệ VLVH.

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch-Tài chính tham mưu, xây dựng và theo dõi thực hiện định mức kinh phí đào tạo hệ VLVH, liên kết đào tạo hệ VLVH.

- Xây dựng các báo cáo, thống kê về tình hình, quy mô và kết quả đào tạo hệ VLVH để thực hiện chế độ báo cáo theo học kỳ, năm học hoặc khi có yêu cầu của Hiệu trưởng hay cơ quan cấp trên.

Top