Cơ cấu tổ chức

25 tháng 07, 2016

Gồm 4 đơn vị trực thuộc:

1. Tổ Văn thư - Tổng hợp  

2. Tổ Phục vụ

3. Tổ Lái xe, bảo vệ

4. Tổ Cơ sở vật chất - Kỹ thuật

Đội ngũ CBVC: 39 người (tại thời điểm tháng 02/2017)